Реєстрація нового користувачаX  



Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:



Пароль (мінімум 6 символів)**:



Підтвердження пароля*:



Контрольне запитання*:



Відповідь на запитання*:



Прізвище Ім'я По-батькові*:



E-mail*:



Факс:



Телефон:



Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 



 

версія для друку


(В цей наказ вносяться зміни

наказами НКРЕ від 12.04.2012 № 197 , від 26.07.2013 № 425,

від 01.11.2013 № 607)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

НАКАЗ

22.12.2011                   № 1

м. Київ

 

Про затвердження Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

 

Відповідно до Закону України «Про природні монополії» і Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики», НАКАЗУЮ:

 

Затвердити Регламент Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, що додається.

 

 

Голова Комісії                                     С.Тітенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕ

22.12.2011 1

 

РЕГЛАМЕНТ

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

 

I. Загальні положення

 

1.1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ, Комісія), пов'язаної із здійсненням її повноважень.

1.2. НКРЕ спрямовує свою діяльність на виконання Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів.

1.3. НКРЕ в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає постанови і розпорядження, організовує і контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з органами виконавчої влади спільні акти.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'язкові для виконання суб’єктами господарювання, діяльність яких регулюється НКРЕ.

1.4. НКРЕ у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими державними органами влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.

1.5. Діяльність НКРЕ є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на офіційному веб-сайті, оприлюднення результатів своєї роботи у засобах масової інформації.

Інформація про діяльність НКРЕ надається громадянам, іншим заінтересованим особам відповідно до законодавства.

 

II. Організація роботи НКРЕ

 

2.1. НКРЕ планує свою роботу на основі та на виконання законів України, актів і доручень Президента України, актів Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, а також Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

2.2. НКРЕ розробляє та затверджує відповідно до порядку планування діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, річні плани діяльності НКРЕ (далі – річні плани):

план діяльності НКРЕ;

план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів НКРЕ;

план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт НКРЕ;

план заходів зі здійснення державного нагляду (контролю).

2.2.1. У річних планах визначаються:

перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані;

строки виконання завдань (робіт);

відповідальні за виконання завдань (робіт).

2.2.2. Річні плани розробляються відповідними структурними підрозділами НКРЕ, яких визначає Голова Комісії.

2.2.3. На підставі річних планів структурні підрозділи НКРЕ розробляють квартальні плани, які затверджуються Головою Комісії.

2.2.4. Моніторинг виконання річних планів проводиться щоквартально.

2.3. По закінченні строку дії річних планів НКРЕ готує звіти про їх виконання, які оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕ та в Інформаційному бюлетені НКРЕ.

 

III. Визначення повноважень Голови, членів НКРЕ та працівників апарату

 

3.1. Повноваження Голови Комісії визначаються Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011№ 1059 (далі – Положення про НКРЕ).

3.2. Розподіл обов’язків між членами Комісії за відповідними напрямками діяльності Комісії визначається згідно з наказом Голови Комісії.

При розподілі обов'язків між членами Комісії визначається перелік структурних підрозділів, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідним Членом Комісії.

3.3. Положення про структурний підрозділ розробляється керівником відповідного підрозділу, погоджується з Членом Комісії (відповідно до розподілу обов'язків) і затверджується Головою Комісії. У положенні про структурний підрозділ визначаються обов'язки керівника структурного підрозділу.

Обов'язки інших працівників структурних підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що погоджуються Членом Комісії (відповідно до розподілу обов'язків) і затверджуються Головою Комісії.

3.4. Призначення на посади та звільнення з посад працівників НКРЕ здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Кодексу законів про працю України і Положення про НКРЕ та інших нормативно-правових актів.

Умови праці, тривалість робочого часу, розпорядок робочого часу визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку Комісії.

 

IV. Нормотворча діяльність НКРЕ

 

4.1. Нормотворча діяльність НКРЕ провадиться на основі та на виконання Конституції, законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, а також з ініціативи НКРЕ.

4.2. Підготовка проектів нормативно-правових актів здійснюється в порядку, установленому Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1156), Положенням про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затвердженим 15.11.2006 № 970, та іншими актами законодавства.

4.2.1. Розроблення проекту нормативно-правового акта покладається на структурний підрозділ НКРЕ відповідно до його компетенції. Для розроблення проекту нормативно-правового акта може утворюватися згідно з наказом НКРЕ робоча група.

4.2.2. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:

проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки проекту;

визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та забезпечується опрацювання проекту з урахуванням acquis communautaire, якщо проект за предметом правового регулювання належить до сфери, правовідносини в якій регулюються законодавством ЄС;

забезпечується погодження проекту з органами виконавчої влади, іншими державними органами та в разі потреби вносяться необхідні поправки;

вживаються заходи для усунення розбіжностей, зокрема організовується та проводиться за участю заінтересованих органів виконавчої влади, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

4.2.3. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд Голові Комісії узгоджується з усіма заінтересованими структурними підрозділами НКРЕ, юридичним управлінням та Членом Комісії, який координує діяльність відповідного структурного підрозділу.

4.3. Рішення Комісії, які є нормативно-правовими актами, підлягають обов'язковій державній реєстрації в установленому законодавством порядку, за винятком рішень з питань установлення цін та тарифів (крім установлення цін та тарифів для населення) і функціонування Оптового ринку електричної енергії.

Рішення Комісії, які є нормативно-правовими актами, не потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків, передбачених законом.

 

V. Засідання Комісії

 

5.1. Основною формою роботи Комісії, як колегіального органу, є засідання, які скликає Голова Комісії.

5.2. Рішення Комісії приймаються на засіданнях, які проводяться у формі закритих або відкритих слухань.

Засідання Комісії можуть бути виїзні та невиїзні.

5.3. У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, у яких беруть участь представники суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об'єднань споживачів і громадськості, а також особи, присутність яких визнана Комісією необхідною для розгляду відповідного питання.

До початку засідання Комісії його учасники повинні зареєструватися у секретаря засідання і надати документи, що підтверджують їх повноваження щодо виступу на засіданні і представництва інтересів.

5.3.1. Засідання Комісії у формі відкритих слухань проводяться як правило один раз на тиждень.

5.3.2. На засіданнях Комісії у формі відкритих слухань розглядаються, зокрема, питання про:

видачу, переоформлення, зупинення, анулювання ліцензії та продовження, поновлення дії ліцензії;

установлення вимог щодо здійснення ліцензіатами інших, крім ліцензованих, видів господарської діяльності;

порушення Умов та Правил провадження ліцензованої діяльності (далі Ліцензійні умови), законодавства, адміністративні правопорушення;

застосування санкцій до ліцензіатів у разі невиконання ними ліцензійних умов та накладання штрафів у випадках, передбачених законодавством;

установлення тарифів на передачу електричної енергії та на її постачання;

затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії та/або допоміжних економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії;

затвердження коефіцієнттів понаднормативних витрат електроенергії, що враховуються при розрахунку тарифів на електроенергію;

установлення граничних рівнів цін на природний газ;

установлення тарифів на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними та розподільними трубопроводами;

установлення тарифів на постачаня природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;

установлення тарифів на закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ;

установлення тарифів на транспортування магістральними трубопроводами, нафти, нафтопродуктів та аміаку;

установлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

схвалення інвестиційних програм ліцензіатів та змін до них;

схвалення проектів регуляторних актів НКРЕ та прийняття нормативно-правових актів;

інші питання, що мають важливе суспільне значення.

5.4. Засідання Комісії у формі закритих слухань проводяться у разі розгляду питань:

які пов’язані з таємною інформацією, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами, службовою інформацією або іншою інформацією, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою;

які стосуються забезпечення функціонування ринків електричної енергії і природного газу;

в інших випадках з питань, які потребують термінового розгляду і не підлягають розгляду на засіданнях Комісії у формі відкритих слухань.

5.4.1. Підготовка та проведення засідань Комісії у формі закритих слухань з питань, які містять інформацію з обмеженим доступом, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами, здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом.

5.4.2. У засіданні, що проводиться у формі відкритих слухань, беруть участь особи, присутність яких визнана Комісією необхідною для розгляду відповідного питання.

Наприкінці засідання Комісія приймає протокольне рішення щодо поширення протоколу та інших документів.

5.5. Засідання Комісії проводяться державною мовою. Особам, які беруть участь у розгляді питань і не володіють українською мовою, забезпечується право ознайомлення з документами, виступати на засіданні рідною мовою та участі в розгляді питань через перекладача. Витрати, пов'язані з оплатою роботи перекладача, несе особа, заінтересована в його участі.

5.6. Розгляд питань та прийняття рішень проводиться Комісією колегіально. Усі члени Комісії є рівноправними під час розгляду питань та прийняття рішень на засіданні Комісії.

У разі необхідності Комісія може прийняти рішення про зміну порядку проведення засідань, відкладення розгляду питання на інше засідання, а також оголосити перерву в засіданні. Комісія має право скликати позачергове засідання у формі відкритого слухання з питань, розгляд яких було перенесено, відкладено або продовжено з попереднього засідання у формі відкритого слухання, або які потребують термінового розгляду.

5.6.1. Головуючий на засіданні не має права обмежувати членів Комісії в можливості ставити питання учасникам засідання, знімати поставлені членами Комісії запитання, коментувати висловлювання та запитання членів Комісії.

5.6.2. Члени Комісії під час засідань повинні утримуватися від коментарів, реплік та втручання в дії головуючого.

5.7. Голова і члени Комісії беруть участь у розгляді питань, винесених на розгляд Комісії, безпосередньо. У разі знаходження у відрядженні Голова і члени Комісії можуть приймати участь у засіданні дистанційно, шляхом застосування технічних засобів, зокрема відео- та аудіозв'язку. При прийнятті рішень Голова Комісії, члени Комісії мають один голос.

5.8. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість від загального складу Комісії.

Якщо розгляд питань неможливий у зв'язку з відсутністю необхідної кількості членів Комісії, засідання переноситься на інший час.

 

VI. Підготовка питань до розгляду на засідання Комісії

 

6.1. Винесенню питання на засідання Комісії передує його підготовка відповідними структурними підрозділами НКРЕ.

6.2. Під час підготовки питань, які мають важливе суспільне значення, до розгляду на засіданні Комісії можуть проводитися попередні відкриті слухання.

6.2.1. До участі у таких слуханнях залучаються особи, заінтересовані в розгляді питання. Інформація про місце і час проведення попередніх відкритих слухань розміщується на офіційному веб-сайті НКРЕ.

6.2.2. Попередні відкриті слухання проводяться Головою або Членом Комісії шляхом заслуховування доповідей учасників.

6.2.3. За результатами попередніх відкритих слухань приймаються протокольні рішення щодо можливості включення розглянутого питання до порядку денного засідання Комісії або необхідності подальшого його опрацювання структурними підрозділами НКРЕ.

6.3. За пропозиціями Голови, членів Комісії і керівників структурних підрозділів про винесення на засідання питань, які вони вважають за необхідне розглянути на ньому, формується порядок денний засідання Комісії.

6.3.1. Порядок денний засідання складається з двох розділів: перший – планові питання, другий ("Різне") – питання, які потребують термінового розгляду або розгляд яких було відкладено (перенесено, продовжено).

6.3.2. Інформація про місце, дату і час проведення засідань, порядок денний (крім розділу "Різне") оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЕ не пізніше ніж за три робочих дні до дня проведення засідання Комісії.

6.3.3. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного засідання, уносяться у вигляді подання за підписом начальника структурного підрозділу, з обґрунтуванням підстав їх унесення, проекту постанови чи розпорядження, що пропонується прийняти за цією пропозицією.

6.3.4. Не пізніше ніж за два робочих дні до розміщення на офіційному сайті НКРЕ Порядку денного керівники структурних підрозділів надають до відповідного структурного підрозділу службові записки, у яких зазначені питання, що мають бути винесені на розгляд Комісії наступного тижня, погоджені Головою або Членом Комісії, який координує діяльність структурного підрозділу, що виносить питання на розгляд.

6.3.5. Розділ перший порядку денного засідання Комісії затверджується Головою Комісії і доводиться до відома членів Комісії і керівників структурних підрозділів.

6.4. Документи з питань, що вносяться на розгляд Комісії і включені до розділу першого порядку денного засідання, керівники структурного підрозділу подають Голові і членам Комісії не пізніше ніж за п'ять днів до засідання (крім документів з питань щодо порушення ліцензіатами ліцензійних умов, які подаються не пізніше ніж за два дні до засідання), а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день.

6.4.1. Розділ другий порядку денного відкритого засідання Комісії (“Різне”) формується протокольним відділом на підставі службових записок структурних підрозділів НКРЕ, погоджених Головою або Членом Комісії, який координує діяльність відповідного структурного підрозділу, та наданих відділу не пізніше 15 години дня, що передує дню засідання.

6.4.2. Документи з питань, що включені до розділу "Різне", подаються Голові і членам Комісії не пізніше 15 години дня, що передує дню засідання.

6.4.3. Зазначені документи містять:

доповідну записку (у разі потреби), у якій ґрунтовно викладені питання з висновками і пропозиціями;

проект рішення (розпорядження, постанови), завізований керівниками заінтересованих структурних підрозділів, та документи до нього (аналітичні довідки, таблиці, діаграми тощо), завізовані їх керівниками, а у разі потреби ? проект наказу;

довідку про погодження проекту рішення (розпорядження, постанови) із заінтересованими структурними підрозділами;

список осіб, які запрошуються на засідання Комісії;

інші документи, необхідні для розгляду питань.

6.5. Проведення засідань Комісії у формі закритих слухань з питань, які містять інформацію з обмеженим доступом, порядок доступу до якої регулюються спеціальними законами, здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, підготовка документів здійснюється з дотриманням порядку роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом.

6.6. За своєчасну та належну підготовку документів для проведення засідань Комісії відповідають керівники заінтересованих структурних підрозділів.

Здійснення контролю за своєчасним поданням документів на розгляд та перевіркою їх на наявність у повному обсязі та правильність оформлення здійснює керівник структурного підрозділу, який відповідно до своїх повноважень забезпечує організацію роботи засідань Комісії.

Документи, подані з порушенням установленого порядку і строків, до розгляду не приймаються.

 

VII. Процедура проведення засідання Комісії

 

7.1. Питання розглядаються, як правило, у тій послідовності, у якій їх включено до порядку денного засідання, якщо інші пропозиції від учасників засідання не надійшли.

7.1.1. Засідання Комісії веде Голова Комісії, а у разі його відсутності – виконувач обов'язків Голови Комісії.

7.1.2. Головуючий на засіданні Комісії:

відкриває засідання та оголошує порядок денний;

неупереджено веде засідання, спрямовуючи розгляд питань на забезпечення повного, всебічного і об'єктивного з'ясування обставин;

повідомляє про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням;

надає слово для доповіді (співдоповіді), оголошує наступного доповідача;

створює рівні можливості для участі в обговоренні питань;

ставить питання на голосування, оголошує прийняте за результатами голосування рішення;

забезпечує дотримання вимог цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

оголошує перерви та повідомляє про відкладення (перенесення, продовження) розгляду питання;

вживає заходи щодо підтримання порядку на засіданні;

здійснює інші повноваження відповідно до цього Регламенту;

закриває засідання.

7.2. Секретар засідання надає довідку головуючому та членам Комісії про явку учасників засідання та про результати перевірки їх повноважень.

7.3. Розгляд питання, включеного до порядку денного, може бути відкладено (перенесено, продовжено) у рамках термінів для розгляду та прийняття рішення, визначених законодавством.

7.3.1. Розгляд питання може бути відкладено (перенесено, продовжено) при наявності таких обставин:

неявка на засідання запрошених, якщо їх присутність є обов'язковою;

відсутність необхідних документів;

необхідність надання додаткових документів;

призначення експертизи;

необхідність залучення до участі інших осіб;

обставини, визначені пунктом 8.3 цього Регламенту;

інші обставини, що перешкоджають розгляду питання або які Комісія визнає обгрунтованими.

7.4. Учасниками засідання є особи, які звернулися до Комісії із заявою про видачу ліцензії, ліцензіати, споживачі, особи, залучені до участі в розгляді питань (свідки, експерти, перекладачі), та інші заінтересовані особи.

7.4.1. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники державних органів, установ, організацій з метою з'ясування обставин, що мають важливе значення при розгляді питань і потребують спеціальних знань у відповідній галузі.

7.4.2. Учасники засідання мають право знайомитися з документами, давати усні та письмові пояснення, викладати свої думки з питань, що розглядаються, ставити з дозволу головуючого питання іншим учасникам засідання.

7.4.3. Присутність запрошених представників компаній або посадової особи, на яку накладається адміністративне стягнення, є обов'язковою при розгляді питань щодо:

видачі ліцензії, продовження терміну дії ліцензії;

застосування санкцій до ліцензіатів у разі невиконання або ухилення від виконання ліцензійних умов;

накладення штрафів у випадках, передбачених законодавством;

затвердження тарифів за ініціативи ліцензіата;

схвалення інвестиційних програм та змін до них;

здійснення інших, крім ліцензованих, видів діяльності;

накладення адміністративних стягнень.

7.4.4. Учасники засідання, присутність яких на засіданні обов'язкова, зобов'язані вчасно з'являтися на засідання Комісії, реєструватися, давати правдиві пояснення, надавати документи, необхідні для всебічного розгляду питання.

7.5. Запрошені на засідання представники компаній, питання щодо яких винесені на розгляд, зобов'язані повідомляти Комісію про неможливість взяти участь у засіданні Комісії до початку засідання Комісії, надавши обґрунтовані пояснення.

7.5.1. У разі неявки без поважних причин на засідання Комісії запрошених представників компаній або відсутності у них належно оформлених повноважень головуючий ставить на обговорення питання про можливість розгляду питання порядку денного без їх присутності, про що приймається протокольне рішення. Якщо Комісією буде визнано неможливість розгляду питання за обставин, зазначених у пункті 7.3 цього Регламенту, його розгляд відкладається згідно з рішенням Комісії.

7.5.2. У разі повторної неявки на засідання запрошених представників компаній Комісія може прийняти відповідне рішення за їх відсутності.

7.5.3. Учасники засідання дають пояснення, відповідають на запитання лише після надання їм слова головуючим на засіданні.

7.6. Присутні на засіданні Комісії представники структурних підрозділів НКРЕ, компаній, преси, громадськості зобов'язані:

вести себе шанобливо по відношенню до головуючого, членів Комісії та один до одного;

виконувати розпорядження головуючого та вказівки секретаря щодо дотримання порядку під час проведення засідання;

утримуватися від зайвого пересування по залу, розмов, реплік у будь-якій формі;

не створювати інших перешкод для ведення засідання.

7.6.1. У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод, що унеможливлюють подальше проведення засідання, головуючий може запропонувати порушнику покинути зал засідання. Головуючий може також оголосити перерву або закрити засідання. У цьому разі Комісія збирається на засідання в призначений нею інший день.

7.7. У розгляді питання по суті беруть участь представники структурних підрозділів НКРЕ та запрошені учасники засідання. Черговість надання слова визначається головуючим.

7.7.1. Представник структурного підрозділу НКРЕ зобов'язаний доповісти Комісії підстави для винесення питання на розгляд Комісії, коротко викласти зміст питання, надати пропозиції щодо прийняття рішення з викладеного питання та відповісти на запитання членів Комісії.

7.7.2. Після доповіді представника компанії або представника НКРЕ заслуховуються інші учасники засідання.

Учасник засідання повинен доповідати лише з того питання, з якого йому надано слово. За звичайних обставин його виступ не переривається.

7.7.3. Після доповіді учасника засідання питання доповідачу ставлять члени Комісії, а з дозволу головуючого – інші учасники засідання.

7.7.4. У разі необхідності дослідження фактичних обставин справи на засіданні заслуховуються особи, запрошені на засідання як свідки, експерти тощо.

7.8. Після обговорення питання головуючий оголошує про закінчення його розгляду та перехід до голосування.

7.8.1. Рішення Комісії приймаються відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням.

7.8.2. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст рішення, що ставиться на голосування, та пропонує провести голосування щодо нього.

7.8.3. Кожен Член Комісії, який бере участь у розгляді питання, має право подати власний проект рішення або перелік питань, які визначають суть рішення.

7.8.4. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

7.8.5. У разі порушення порядку голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

7.9. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати та прийняте рішення.

Коли розгляд питань, унесених до порядку денного, завершено, головуючий оголошує засідання закритим.

7.10. У разі необхідності розгляд окремих питань відкладається (переноситься, продовжується) на інше засідання.

7.11. Засідання Комісії протоколюються. Ведення протоколу засідання Комісії здійснює секретар засідання.

Протокол засідання Комісії підписують Голова Комісії і секретар та візують члени Комісії, які брали участь у засіданні, і керівники відповідних структурних підрозділів.

7.12. У протоколі засідання Комісії зазначається:

дата проведення засідання;

склад Комісії;

прізвище та ініціали секретаря засідання;

прізвища, імена по батькові та посади представників структурних підрозділів НКРЕ, присутніх на засіданні та інших учасників засідання;

порядок денний засідання;

короткий зміст доповідей або пояснень учасників засідання;

посилання на факти, які учасники засідання просили відобразити в протоколі;

результати поіменного голосування;

прийняті Комісією рішення.

7.13. Протокол засідання Комісії повинен бути оформлений протягом трьох робочих днів після закінчення засідання, а в окремих випадках, залежно від кількості питань, що розглядалися, та їх складності – п'ятнадцяти робочих днів.

7.14. За зверненнями представників структурних підрозділів НКРЕ та на письмову вимогу інших заінтересованих осіб протокольним відділом надається витяг із протоколу засідання.

Витяг із протоколу підписують Голова Комісії, Член Комісії, до повноважень якого належить відповідне питання згідно з функціональним розподілом обов'язків, та секретар засідання, за відсутності секретаря ? начальник протокольного відділу.

 

VIII. Рішення, прийняті на засіданні

 

8.1. Рішення Комісії приймається більшістю голосіів від її загального кількісного складу. Голова і члени Комісії мають по одному голосу кожний.

8.2. Член Комісії, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово викласти свою особисту думку на окремому аркуші, який додається до цього рішення.

8.3. Рішення вважається не прийнятим, якщо воно не набрало необхідної кількості голосів, зокрема, при рівному розподілі голосів "за" і "проти".

8.4. Рішення, прийняті на засіданні, оформлюються постановами або розпорядженнями протягом трьох робочих днів після закінчення засідання.

Постанови, у тому числі постанови про накладення адміністративних стягнень, та розпорядження візуються керівниками структурних підрозділів, до компетенції яких належить питання, начальником протокольного відділу, начальником юридичного управління, членами Комісії та підписуються Головою Комісії або членом Комісії, який виконував його обов'язки на момент прийняття рішення. Постанови про накладення адміністративних стягнень підписуються також секретарем засідання.

8.5. На розсуд Комісії з деяких питань, що були розглянуті на засіданні Комісії, рішення приймаються протокольно.

Протокольне рішення підписується Головою Комісії, Членом Комісії, до повноважень якого належить відповідне питання згідно з функціональним розподілом обов'язків, та секретарем засідання або начальником протокольного відділу.

8.5.1. Якщо таке рішення підлягає виконанню структурними підрозділами НКРЕ, воно доводиться секретарем засідання до відома керівників структурних підрозділів та підлягає контролю Членом Комісії, до повноважень якого належить відповідне питання згідно з функціональним розподілом обов'язків, і сектором контролю та перевірки виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

8.5.2. Якщо таке рішення підлягає виконанню ліцензіатами, – доводиться до відома ліцензіатів та підлягає контролю відповідними структурними підрозділами НКРЕ.

8.6. Рішення Комісії набирають чинності з дня їх прийняття, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не зазначено в цих актах, за винятком рішень, які підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

8.7. Рішення Комісії реєструються в установленому порядку та публікуються в друкованому виданні "Інформаційний бюлетень НКРЕ".

Суспільно важливі рішення Комісії та регуляторні акти після їх прийняття в установленому порядку розміщуються на офіційному сайті НКРЕ.

8.8. Рішення з процедурного питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу Комісії після обговорення або без обговорення у випадках, зазначених у цьому Регламенті.

8.8.1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні Комісії.

8.8.2. Процедурні питання, як правило, не потребують попередньої підготовки.

8.8.3. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване до розгляду питання процедурним, рішення про це приймається Комісією після обговорення.

 

IX. Порядок проведення нарад

 

9.1. У НКРЕ проводяться апаратні, оперативні та міжвідомчі наради.

9.2. Апаратні наради проводяться, як правило, щотижня.

9.2.1. Голова Комісії або в разі його відсутності Член Комісії (відповідно до розподілу обов'язків) проводить апаратні наради для розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень НКРЕ.

9.2.2. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформлюються не пізніше ніж у дводенний строк протоколом.

9.2.3. Протокол підписується головуючим та секретарем  і доводиться до відома учасників апаратної наради.

9.2.4. Організацію проведення апаратних нарад здійснює протокольний відділ.

9.3. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень НКРЕ, Голова або Член Комісії проводить оперативні наради.

9.3.1. Рішення, прийняті на оперативній нараді, оформлюються у дводенний строк протоколом.

9.3.2. Протокол наради підписує головуючий.

9.3.3. Організація проведення оперативної наради та ведення протоколу покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

9.4. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в НКРЕ проводяться міжвідомчі наради із залученням представників інших органів виконавчої влади.

9.4.1. Порядок денний та матеріали до нього надсилаються учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.

9.4.2. Організація міжвідомчих нарад покладається на Голову або Члена Комісії (відповідно до функціонального розподілу обов'язків) та структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

9.5. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ.

 

X. Відносини НКРЕ з Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Мністрів України і взаємодія з іншими органами державної влади і органами місцевого самоврядування

 

10.1. Під час здійснення своїх повноважень НКРЕ взаємодіє з Верховною Радою України та її органами, Президентом України та його Адміністрацією, Кабінетом Міністрів України та його Секретаріатом, центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і іншими державними органами.

10.2. Для забезпечення взаємодії з Верховною Радою України в НКРЕ з числа членів Комісії визначена посадова особа та в складі юридичного управління утворено відділ адаптації законодавства України до законодавства ЄС та взаємодії з Верховною Радою України, діяльність якого спрямовується зазначеною посадовою особою.

10.2.1. НКРЕ в межах компетенції:

забезпечує представлення у Верховній Раді України внесеного Кабінетом Міністрів України законопроекту та його супроводження на всіх стадіях розгляду;

готує висновки до законопроектів, унесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України;

розглядає депутатські звернення і запити, звернення та рекомендації комітетів Верховної Ради України;

готує матеріали до парламентських слухань, слухань у комітетах Верховної Ради України.

10.3. НКРЕ на основі та на виконання Конституції і законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України готує проекти актів Кабінету Міністрів України.

НКРЕ взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів України з питань, що виникають у відносинах з Кабінетом Міністрів України, проводить консультації стосовно процедури підготовки проектів актів законодавства та інших документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, організації контролю за виконанням рішень Кабінету Міністрів України, а також з інших питань, що належать до компетенції Комісії.

10.4. НКРЕ забезпечує постійну та ефективну співпрацю з іншими державними органами.

10.5. НКРЕ розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, забезпечує своєчасне узгодження проектів нормативно-правових актів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.

 

XI. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

 

11.1. Забезпечення взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю в НКРЕ організовує відповідний структурний підрозділ.

11.2. З метою організації ефективної взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю НКРЕ забезпечує:

інформування громадськості про свою діяльність шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, прямих телефонних ліній, розміщень у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції щодо своєї діяльності тощо;

проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження.

11.3. НКРЕ співпрацює з організаціями, які представляють інтереси споживачів, інформує такі організації та споживачів про діяльність суб'єктів природних монополій і суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках.

 

XII. Організація роботи із зверненнями громадян

 

12.1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому в НКРЕ здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та інших актів законодавства.

Відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348, діловодство за пропозиціями, заявами і скаргами громадян в НКРЕ ведеться окремо від інших видів діловодства та покладено на посадову особу загального відділу управління справами.

12.2. З метою виявлення проблем, які потребують невідкладного розв'язання, систематично проводиться аналіз та узагальнення звернень громадян. Щоквартально надається інформація керівництву НКРЕ щодо кількості звернень громадян, конкретних заходів, проведених за зверненнями громадян, а також щодо розгляду актуальних питань, з якими громадяни звернулися до НКРЕ. Звіти про роботу щодо розгляду звернень громадян заслуховуються на відкритих засіданнях Комісії не рідше двох разів на рік.

12.3. Особистий прийом громадян регулярно проводить керівництво НКРЕ, керівники структурних підрозділів відповідно до затвердженого графіка, що доведений до відома громадян.

 

XIII. Прикінцеві положення

 

13.1. За погодженням з Національною комісією регулювання електроенергетики України, тимчасово, до створення офіційного веб-сайту НКРЕ інформація про діяльність Комісії розміщується на офіційному веб-сайті Національної комісії регулювання електроенергетики України.

13.2. НКРЕ у своїй діяльності застосовує нормативно-правові акти та інші рішення Національної комісії регулювання електроенергетики України, прийняті в установленому законодавством порядку.

13.3. До закінчення процесу формування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердження структури та штатного розпису Комісії, кошторису та заповнення 30% вакансій Комісія розглядає подання та матеріали, що підготовлені структурними підрозділами Національної комісії регулювання електроенергетики України.

 

 

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики