Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

НАКАЗ

20.04.2012                   № 206

Київ

 

Про затвердження Положення про порядок підготовки в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, проектів регуляторних актів

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Указу Президента України від 23 жовтня 2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»,НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про порядок підготовки в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, проектів регуляторних актів, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів при підготовці проектів регуляторних актів неухильно дотримуватись вимог Положення.

3. Відповідальним з питань реалізації державної регуляторної політики визначити юридичне управління.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.06.2004 № 31 «Про затвердження Положення про порядок підготовки в Національній комісії регулювання електроенергетики України проектів регуляторних актів».

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова Комісії                                    С.Тітенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕ

20.04.2012 № 206

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підготовки в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, проектів регуляторних актів

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і підлягає застосуванню структурними підрозділами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ, Комісія) при підготовці ними проектів регуляторних актів.

1.2. Терміни «регуляторна діяльність НКРЕ», «регуляторний акт», «відстеження результативності регуляторного акта (базове, повторне, періодичне)», «перегляд регуляторного акта», «показники результативності регуляторного акта», «аналіз регуляторного впливу», «звіт про відстеження результативності регуляторного акта» вживаються у значенні, наведеному у Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1.3. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики в НКРЕ включає:

планування діяльності Комісії з підготовки проектів регуляторних актів;

розроблення проекту регулярного акту та підготовка аналізу регуляторного впливу;

оприлюднення проектів регуляторних актів та документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;

відстеження результативності регуляторних актів;

погодження проектів регуляторних актів;

перегляд регуляторних актів та їх офіційне оприлюднення.

 

2. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

 

2.1. Структурні підрозділи, які є розробниками проектів регуляторних актів, надають юридичному управлінню не пізніше 1 грудня поточного року для узагальнення, пропозиції до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів (далі - План) на наступний рік за формою згідно з додатком 1.

2.2. Не пізніше 15 грудня поточного року План на наступний календарний рік затверджується на засіданні Комісії, яке проводиться у формі відкритого слухання, та оформлюється постановою НКРЕ.

2.3. Якщо структурний підрозділ, який є розробником проекту регуляторного акту, готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого Плану, він повинен подати пропозиції про внесення відповідних змін до Плану не пізніше десяти робочих днів від дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на засідання Комісії, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

2.4. План та, у разі необхідності, зміни до нього оприлюднюються відділом зв'язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації на підставі службових записок відповідних структурних підрозділів, шляхом опублікування у друкованому виданні Комісії – «Інформаційному бюлетені НКРЕ» та розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет не пізніше 10 днів після його затвердження.

 

3. Розроблення проекту регулярного акту та підготовка аналізу регуляторного впливу

 

3.1. Проект регуляторного акту розробляє структурний підрозділ Комісії (далі – розробник), до компетенції якого відноситься питання, які мають бути врегульовані таким проектом регуляторного акту.

3.2. Після підготовки проекту регуляторного акта його розробник забезпечує внутрішнє погодження проекту регуляторного акта шляхом проставляння віз керівником структурного підрозділу, який розробив проект регуляторного акта, керівниками інших заінтересованих структурних підрозділів, юридичним управлінням, членами Комісії.

Юридичне управління поряд з візою проставляє гриф, який включає в себе слова «Цей проект є регуляторним актом».

3.3. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробник, готує аналіз регуляторного впливу.

3.3.1. При підготовці аналізу регуляторного впливу розробником проекту регуляторного акта:

визначається проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання;

визначаються цілі державного регулювання;

визначаються та оцінюються усі прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей, наводяться аргументи щодо переваги обраного способу;

описуються механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи;

обґрунтовуються можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта;

визначаються очікувані результати прийняття акта;

обґрунтовується запропонований строк дії акта (у разі обмеження цього строку);

визначаються показники результативності акта;

визначаються заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

3.4. Якщо проект регуляторного акта одночасно містить норми, що регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами чи іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, та норми, що регулюють інші суспільні відносини, а також індивідуально-конкретні приписи, то аналіз регуляторного впливу готується лише щодо норм, які регулюють господарські;

відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання.

3.5. Результати аналізу викладаються у письмовій формі, візуються розробником проекту і юридичним управлінням та підписується Головою Комісії.

3.6. В процесі підготовки аналізу регуляторного впливу структурні підрозділи НКРЕ керуються Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 та Методичними рекомендаціями щодо проведення аналізу регуляторних актів, затвердженими наказом Держкомпідприємництва від 13.01.2011 № 2.

3.7. Проект регуляторного акту і відповідний аналіз регуляторного впливу виноситься розробником на розгляд Комісії, яке проводиться у формі відкритого слухання, для схвалення.

 

4. Оприлюднення проектів регуляторних актів та документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності

 

4.1. Відділ зв'язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації, на підставі службових записок розробників, оприлюднює повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, кожен проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет.

4.2. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта готується розробником проекту і повинно містити:

стислий виклад змісту проекту;

поштову та електронну адресу НКРЕ;

інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу);

інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;

інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій.

4.3. Оприлюднення проекту регуляторного акту разом з аналізом регуляторного впливу здійснюється не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

4.3.1. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції встановлюється розробником і не може бути меншим ніж один місяць та не більше ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

4.3.2. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту.

За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

4.4. Структурні підрозділи, які є розробниками проектів регуляторних актів, щомісяця інформують юридичне управління про стан підготовки проектів регуляторних актів за формою, згідно з додатком 2.

4.5. Юридичне управління не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним місяцем, надає Голові Комісії інформацію про стан підготовки проектів регуляторних актів.

 

5. Відстеження результативності регуляторних актів

 

5.1. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта Комісії забезпечується НКРЕ.

5.2. Для відстеження результативності регуляторних актів можуть бути використані статистичні дані та дані наукових досліджень і соціологічних опитувань.

Відстеження результативності регуляторного акта включає виконання заходів з відстеження результативності а також підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

Відстеження здійснюється на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта. Види даних, що використовуються для відстеження, визначаються регуляторним органом.

5.3 Структурний підрозділ, який є розробником регуляторного акта, послідовно здійснює базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

5.3.1. Базове відстеження здійснюється до дня набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта.

Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

5.3.2. Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки, якщо рішенням Комісії, не встановлено більш ранній строк, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей.

Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового відстеження.

5.3.3. Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

5.4. У процесі відстеження встановлюється кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

5.5. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж сорок п'ять робочих днів.

5.6. Юридичне управління на підставі службових записок розробників готує план-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії на відповідний рік, який має містити назву регуляторного акта, вид відстеження, строк виконання та відповідального розробника. План-графік оформлюється наказом НКРЕ, підписується Головою Комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЕ і в «Інформаційному бюлетені НКРЕ».

5.7. За результатами здійснених заходів розробник регуляторного акта, готує звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта.

5.7.1. У звіті про відстеження результативності регуляторного акта зазначаються:

вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер (у разі базового відстеження дата прийняття і номер акта не зазначаються);

назва виконавця заходів з відстеження;

цілі прийняття акта;

строк виконання заходів з відстеження;

тип відстеження (базове, повторне або періодичне);

методи одержання результатів відстеження;

дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних;

кількісні та якісні значення показників результативності акта;

оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

5.7.2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта візується керівником структурного підрозділу, який є розробником проекту регуляторного акта, юридичним управлінням, підписується Головою Комісії та не пізніш як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту оприлюднюється шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет.

Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення, звіт про відстеження результативності надсилається до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

5.8. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого Кабінетом Міністрів України, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до урядового комітету, який схвалив проект цього регуляторного акта.

5.9. При підготовці звіту про відстеження результативності регуляторного акта структурні підрозділи НКРЕ керуються Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

 

6. Погодження проектів регуляторних актів

 

6.1. Проекти регуляторних актів, які розробляються НКРЕ, підлягають погодженню з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6.2. Для погодження проекту регуляторного акта розробник подає до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва такі документи:

проект регуляторного акта;

аналіз регуляторного впливу цього проекту;

копію оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.

6.3. У разі прийняття Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва рішення про відмову в погодженні проекту регуляторного акта, НКРЕ може звернутися до нього з ініціативою щодо утворення погоджувальної групи за участю представників НКРЕ для проведення консультацій з метою усунення суперечностей.

6.3.1. Оскарження відмови Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва в погодженні проекту регуляторного акта та її рішень про необхідність усунення порушень принципів держаної регуляторної політики здійснюється у порядку, встановленому відповідно статтями 23 і 29 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

7. Перегляд регуляторних актів та їх офіційне оприлюднення

 

7.1. Перегляд регуляторних актів здійснюється:

на підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акта;

за ініціативою НКРЕ;

в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами України.

7.2. У разі наявності підстав, визначених а абзацах другому і третьому пункту 6.1 цього Положення, Комісія, а у випадках, передбачених Конституцією України та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», - інший орган, може прийняти рішення про:

зупинення дії регуляторного акта;

визнання його неконституційним;

скасування чи про необхідність залишення цього регуляторного акта без змін;

необхідність його перегляду.

7.3. Регуляторні акти НКРЕ, відповідно до статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підлягають офіційному оприлюдненню в «Офіційному віснику України» та у газеті «Урядовий кур’єр» не пізніш як у десятиденний термін після їх державної реєстрації або прийняття, у випадку, якщо ці регуляторні акти не підлягають державній реєстрації.

7.3.1. Для офіційного оприлюднення регуляторного акта НКРЕ, який не підлягає державній реєстрації, його розробник, на наступний день після прийняття акта передає до офіційного періодичного видання нормативно-правових актів «Офіційний вісник України» через Міністерство юстиції, та редакції газети «Урядовий кур’єр»:

супровідний лист, підписаний Головою Комісії або особою, що виконує його обов’язки;

завірену копію регуляторного акта;

копію рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва про погодження проекту регуляторного акта;

відомості про погодження акта із заінтересованими міністерствами і відомствами;

електронну версію регуляторного акта.

7.3.2. Для офіційного оприлюднення регуляторного акта, який підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції, зазначений в попередньому підпункті пакет документів передається розробником до редакції газети «Урядовий кур’єр» на наступний день після отримання зареєстрованого регуляторного акта.

7.4. Регуляторні акти НКРЕ оприлюднюються також шляхом опублікування у друкованому виданні Комісії – «Інформаційному бюлетені НКРЕ» та розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕ.

 

 

Начальник юридичного управління                                        В.Морозова

 

 

ДОДАТОК 1

до Положення про порядок підготовки

в Національній комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері

енергетики, проектів регуляторних актів

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ

структурного підрозділу до плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів

на ______ рік

 

№ п/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Структурний підрозділ, відповідальний за розробку регуляторного акта

Строк прийняття регуляторного акта

 

 

Начальник структурного підрозділу ______________________ П.І.Б.

                                                                                                          (підпис)

 

 

ДОДАТОК 2

до Положення про порядок підготовки

Національній комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері

енергетики, проектів регуляторних актів

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

структурного підрозділу про стан підготовки проектів регуляторних актів

на ______ рік

 

№ п/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Структурний підрозділ, відповідальний за розробку регуляторного акта

Стан підготовки регуляторного акту

 

 

Начальник структурного підрозділу ________________________ П.І.Б.

                                                                                                          (підпис)

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики