Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


(В цей лист вносяться зміни листом НКРЕ

від 08.10.2012 № 6350/26/47-12)


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

27.07.2012         № 4754/11/47-12

 

Щодо перегляду Актів про порушення ПКЕЕН на виконання протокольного рішення НКРЕ від 07.06.2012 № 23

 

Ліцензіатам з передачі

електричної енергії

місцевими (локальними) мережами

 

 

Статтею 27 Закону України «Про електроенергетику» встановлено, що до правопорушень в електроенергетиці, зокрема, віднесено крадіжку електричної енергії та пошкодження приладів обліку.

Положеннями пункту 48 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 (далі – Правила), визначено перелік порушень, за які споживач несе відповідальність згідно із законодавством.

Відповідно до абзацу першого пункту 53 Правил у разі виявлення представником енергопостачальника порушення споживачем правил користування електричною енергією, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, складається акт, який підписується представником енергопостачальника та споживачем. Один примірник акта вручається споживачу, другий залишається у енергопостачальника. Споживач має право внести до акта свої зауваження.

Порядок складення актів про порушення Правил визначено пунктом 53 Правил та Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 № 562 (зі змінами) (далі – Методика).

Відповідно до положень пункту 4.5 Методики працівники енергопостачальника перед складанням акта про порушення зобов'язані повідомити споживача про його право внести зауваження та заперечення до акта, викласти мотиви своєї відмови від його підписання або підписати його без зауважень та пропозицій.

При цьому, відповідно до примітки додатка 3 до Методики, у разі відмови споживача або представника споживача, в присутності якого було складено акт про порушення, від підпису цього акта, в рядку "Споживач або представник споживача (у разі порушення ПКЕЕ)" зазначається: "Від підпису відмовився". Акт про порушення без підпису споживача вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три представники енергопостачальника.

Факт повідомлення споживача про зазначене у пункті 4.5 Методики право може бути зафіксоване у цій графі акта.

При цьому згода або не згода споживача із зафіксованим в акті про порушення фактом пошкодження пломб або розрахункових приладів обліку фіксується в акті про порушення (пункт 4.8 Методики).

Слід зазначити, що факт втручання споживача в роботу приладів обліку, факт пошкодження пломб та/або приладів обліку має бути підтверджений експертизою.

Таким чином, у разі виявлення у споживача порушення Правил, складення Акта про порушення Правил, є обов’язком енергопостачальника. Згода або не згода споживача із вказаною у акті про порушення інформацією фіксується енергопостачальником в Акті. При цьому споживач має право зазначати свої зауваження до складеного акта. У разі якщо споживач погоджується із вказаним в акті порушенням та відмовляється від проведення експертизи приладу обліку електричної енергії, про це споживачем має бути зроблений відповідний запис у графі «Зауваження до складеного акта» або «Додаткові відомості».

Додатково зазначаємо, що одним з обов'язків енергопостачальника відповідно до положень пункту 38 ПКЕЕН є проведення планової повірки, ремонту і заміни приладів обліку в терміни, встановлені нормативно-технічними документами та договором.

У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 1 пункту 3.1 Методики, а саме пошкодження або відсутності на приладах обліку пломб з відбитками тавр про повірку приладів обліку, нарахування збитків за актом про порушення не здійснюється у випадку порушення енергопостачальником термінів повірки приладів обліку.

Відповідно до положень пункту 3.1 Методики у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 5 - 7 цього пункту, Методика застосовується за умови виявлення місця підключення до відповідних мереж, що зазначається в акті про порушення та позначається на схемі.

Якщо з будь-яких причин енергопостачальником не буде вказано в акті про порушення ПКЕЕН місце (точка) підключення до відповідних мереж самовільного підключення, то енергопостачальником буде порушено положення пункту 4.7 Методики. Тому нарахування обсягу та вартості необлікованої електричної енергії по такому акту про порушення є неправомірним.

У разі якщо споживачем не надано дозволу на частковий демонтаж оздоблювальних матеріалів для визначення місця підключення, в акті про порушення має бути на це указано. При цьому правомірність нарахування обсягу та вартості необлікованої електричної енергії по такому акту має вирішуватися у судовому порядку.

Окремо слід зазначити, що з метою запобігання розкраданню електричної енергії енергопостачальник може встановити на прилади обліку електричної енергії споживача індикатори, які спроможні фіксувати вплив фізичних полів на прилад обліку електричної енергії, в тому числі, постійного магнітного поля, електромагнітного поля високої частоти тощо. Індикатори встановлюються за умови, що вони сертифіковані (у разі встановлення приладів обліку з вмонтованим індикатором - атестовані) в установленому законодавством порядку. При цьому факт установлення індикаторів має бути зафіксований в акті про пломбування, що підтверджує факт установлення таких індикаторів на прилади обліку та передачу таких приладів обліку, пломб та індикаторів на збереження.

Таким чином, у разі виявлення випадків фіксації порушень індикатором, який спроможний фіксувати вплив на прилад обліку електричної енергії фізичних полів, енергопостачальник для визначення обсягу та вартості недооблікованої електричної енергії може застосовувати Методику, якщо цей індикатор сертифікований (атестований у разі встановлення приладів обліку з вмонтованим індикатором) в установленому законодавством порядку та у разі наявності акта про пломбування.

Слід зазначити, положеннями пункту 3.1 Методики встановлено, що факт втручання споживача в роботу приладів обліку, факт пошкодження пломб та/або приладів обліку має бути підтверджений експертизою.

Крім того, до отримання енергопостачальником результатів експертизи ця Методика не застосовується (абзац дванадцятий пункту 3.1 Методики).

Однак вплив на прилад обліку предметами, що є джерелом фізичного поля, не пов’язане з пошкодженням пломб та/або приладів обліку.

Таким чином, при виявленні представниками енергопостачальника порушенння ПКЕЕН в частині факту фіксації індикатором впливу фізичних полів на прилад обліку електричної енергії проведення експертизи Методикою не передбачено, оскільки зазначене порушення не пов’язане з пошкодженням пломб та/або приладів обліку.

Пунктом 4 Порядку визначення розміру і відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2006 № 122 (далі – Порядок), встановлено, що обсяг електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, визначається за величиною розрахункового споживання електричної енергії протягом періоду порушення на підставі акта виявлених порушень, складеного відповідно до методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої НКРЕ.

Разом з тим, відповідно до положень пункту 6 Порядку, у разі відмови споживача відшкодувати збитки підтвердження факту викрадення електричної енергії та стягнення збитків здійснюється у судовому порядку.

НКРЕ звертає увагу енергопостачальників на необхідність дотримання вимог Методики при складенні Актів про порушення.

Так, зокрема, положеннями пункту 4.7 Методики передбачено, що в акті про порушення заповнюються всі графи та рядки без пропусків. Виправлення чи підчищення не допускаються. Текст повинен бути однозначним, без можливості подвійного тлумачення.

Таким чином, з урахуванням положень Методики, в акті має міститися інформація та опис порушення, яке було виявлене на момент складення акта про порушення, а також необхідні дані для визначення згідно з Методикою обсягу та вартості не облікованої електричної енергії.

Враховуючи зазначене, у разі невідповідності складених Актів про порушення ПКЕЕН вищенаведеним положенням Методики, енергопостачальники мають привести свої дії по відношенню до споживачів у відповідність до вищенаведених вимог законодавства шляхом скасування нарахувань по Актах та повідомлення споживачів, про що НКРЕ має бути надана інформація за формою, що додається.

 

 

В.о. Голови Комісії                   О.Рогозін

 

 

 

Додаток

до листа НКРЕ

27.07.2012 № 4754/11/47-12

 

Інформація

щодо приведення дій по відношенню до споживачів у відповідність до вимог законодавства

 

№ з/п

Споживач, адреса, № о/р

№ акта про порушення ПКЕЕН, дата складення

Період проведених нарахувань

Скасовані нарахування

Причина скасування нарахувань

КВт/год

Грн

Відсутність експертизи

Прострочення терміну Держповірки

Відсутність сертифікату на індикатор

Відсутність належним чином оформленої відмови споживача від проведення експертизи

Відсутність точки самовільного підключення

Інше

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління роздрібного ринку електричної енергії                   І.Городиський

 

 

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики