Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

НАКАЗ

26.07.2013                   № 425

Київ

 

Про затвердження Змін до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

 

Відповідно до Закону України Про природні монополії і Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, НАКАЗУЮ:

 

Затвердити Зміни до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого постановою НКРЕ від 22.12.2011 № 1, що додаються.

 

В.о. Голови Комісії                                         О. Рогозін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕ

26.07.2013 № 425

 

Зміни

до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

 

1. Пункт 4.2 розділу IV після слова затвердженим доповнити словами Указом Президента України від”.

2. Розділ VI Регламенту викласти у такій редакції:

VI. Підготовка питань до розгляду на засідання Комісії

6.1. Винесенню питання на засідання Комісії передує його підготовка відповідними структурними підрозділами НКРЕ.

6.2. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного засідання, уносяться з обґрунтуванням підстав їх унесення у вигляді подання за підписом начальника структурного підрозділу з проектом рішення, зокрема постанови чи розпорядження, що пропонується прийняти, завізованого керівниками заінтересованих структурних підрозділів. До подання у разі необхідності додаються інші документи (аналітичні довідки, таблиці, діаграми тощо), завізовані керівниками відповідних структурних підрозділів.

6.3. Під час підготовки питань, які мають важливе суспільне значення, до розгляду їх на засіданні Комісії можуть проводитися попередні відкриті слухання.

6.3.1. До участі у таких слуханнях залучаються особи, заінтересовані в розгляді питання. Інформація про місце і час проведення попередніх відкритих слухань розміщується на офіційному веб-сайті НКРЕ.

6.3.2. Попередні відкриті слухання проводяться Головою або Членом Комісії шляхом заслуховування доповідей учасників.

6.3.3. За результатами попередніх відкритих слухань приймаються протокольні рішення щодо можливості включення розглянутого питання до порядку денного засідання Комісії у формі відкритих слухань або необхідності подальшого його опрацювання структурними підрозділами НКРЕ.

6.4. Порядок денний засідання Комісії у формі відкритого слухання формується за пропозиціями Голови, членів Комісії і керівників структурних підрозділів про винесення на засідання питань, які вони вважають за необхідне розглянути на ньому.

6.4.1. Порядок денний засідання у формі відкритого слухання складається з двох розділів: перший – планові питання, другий ("Різне") – питання, які потребують термінового розгляду або розгляд яких було відкладено (перенесено, продовжено).

6.4.2. Інформація про місце, дату і час проведення засідань у формі відкритих слухань, порядок денний (крім розділу "Різне") оприлюднюються на офіційному веб-сайті НКРЕ не пізніше ніж за три робочих дні до дня проведення засідання Комісії.

6.4.3. Не пізніше ніж за два робочих дні до розміщення на офіційному сайті НКРЕ порядку денного керівники структурних підрозділів надають до відділу з організаційного забезпечення засідань для формування розділу першого порядку денного службові записки, у яких зазначені питання, які пропонується винести на розгляд Комісії наступного тижня, погоджені Головою або Членом Комісії, який координує діяльність структурного підрозділу, що виносить питання на розгляд.

6.4.4. Розділ перший порядку денного затверджується Головою Комісії і доводиться до відома членів Комісії і керівників структурних підрозділів.

6.4.5. Розділ другий порядку денного (“Різне”) формується відділом з організаційного забезпечення засідань на підставі службових записок структурних підрозділів НКРЕ, погоджених Головою або Членом Комісії, який координує діяльність відповідного структурного підрозділу,  оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЕ не пізніше 15 години дня, що передує дню засідання.

6.4.6. Документи з питань, що виносяться на розгляд Комісії і включені до розділу першого порядку денного, керівники структурного підрозділу подають Голові і членам Комісії не пізніше ніж за п'ять днів до дня проведення засідання (крім документів з питань щодо порушення ліцензіатами ліцензійних умов, які подаються не пізніше ніж за два дні до засідання), а у разі необхідності проведення засідання з питань, які потребують термінового розгляду – не пізніше ніж за один день.

6.5. Проведення засідань Комісії у формі закритих слухань з питань, які містять інформацію з обмеженим доступом, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами, здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом; підготовка документів здійснюється з дотриманням порядку роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом.

6.6. За своєчасну та належну підготовку документів для проведення засідань Комісії відповідають керівники відповідних структурних підрозділів.

Контроль за своєчасним поданням документів, перевірку їх на наявність у повному обсязі та правильність оформлення здійснює  начальник управління організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи.

Документи, подані з порушенням установленого порядку і строків, до розгляду не приймаються”.

3. У розділі VII:

абзац другий підпункту 7.3.1 доповнити словами або необхідною для прийняття рішення;

у підпункті 7.4.4:

слова засідання, присутність яких на засіданні обов’язкова замінити словами які запрошені на засідання;

доповнити новим абзацом такого змісту:

“До початку засідання Комісії його учасники повинні зареєструватися у секретаря засідання і надати документи, що підтверджують їх повноваження щодо виступу на засіданні і представництва інтересів.”;

у підпункті 7.5.1 слова і цифри “пункті 7.3” замінити словами і цифрами “підпункті 7.3.1”;

абзац другий підпункту 7.11 після слова та доповнити словами у разі згоди з його змістом;

у підпункті 7.8.3 слова або перелік питань, які визначають суть рішення виключити;

пункт 7.11 доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі незгоди із змістом протоколу засідання Комісії Член Комісії не візує протокол та надає до нього пояснення своєї позиції.”;

доповнити новими пунктами 7.15 та 7.16 такого змісту:

7.15. Засідання Комісії у формі закритого слухання проводиться згідно з процедурою, установленою розділом VII цього Регламенту, крім пункту 7.4 і підпунктів 7.4.3, 7.8.1.

7.16. Рішення на засіданні Комісії у формі закритого слухання приймаються у дорадчій кімнаті шляхом поіменного голосування більшістю голосів від її загального складу.”.

4. Підпункт 8.1 розділу VIII викласти у такій редакції:

“8.1. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її загального кількісного складу. Голова і члени Комісії мають по одному голосу кожен.”.

5. У розділі IX:

підпункт 9.3.1 після слова нарадідоповнити словами у разі необхідності;

підпункт 9.3.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

Оригінали протоколів оперативних нарад зберігаються у відповідних структурних підрозділах. Копії вказаних протоколів надаються структурним підрозділам, що приймали участь в оперативній нараді. Контроль за виконанням прийнятого на оперативній нараді рішення здійснює структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядались.;

у пункті 9.4 слова органів виконавчої влади замінити словами державних органів;

підпункт 9.4.1 піся слова наради доповнити словами не пізніше ніж;

доповнити новим підпунктом 9.4.3 такого змісту:

“9.4.3. Рішення, прийняті на міжвідомчій нараді, оформлюються протоколом, що підписується головуючим та секретарем.

Копії протоколів міжвідомчої наради розсилаються її учасникам.”;

підпункт 9.5 викласти у такій редакції:

“9.5. Контроль за виконанням доручень Голови Комісії, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ та головний спеціаліст з контролю та перевірки виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Контроль за виконанням доручення Члена Комісії здійснює відповідний структурний підрозділ та Член Комісії відповідно до розподілу обов’язків.”.

6. У розділі Х:

у пункті 10.2 слова відділ адаптації законодавства України до законодавства ЄС та взаємодії з Верховною Радою України замінити словами “відділ адаптації законодавства України до законодавства ЄС та взаємодії з Верховною Радою України та реалізації державної регуляторної політики;

у пункті 10.5 cлово “центральних” замінити словами “державних органів”.

7. Пункт 11.2 розділу XI доповнити новим абзацом такого змісту:

“можливість участі представників засобів масової інформації та громадськості у засіданнях Комісії у формі відкритих слухань.”.

8. У абзаці другому пункту 12.1 розділу XII слова “Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348” замінити словами “Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1241”.

9. Пункти 13.1 та 13.3 розділу XIII виключити.

10.У тексті Регламенту слова “протокольний відділ” у всіх відмінках замінити словами “управління організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи” у відповідних відмінках.

 

Начальник юридичного управління                                        В.І.Морозова

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики