Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

НАКАЗ

18.07.2013                   № 403

Київ

 

Про внесення змін до додатка 1 до наказу НКРЕ від 05.04.2012 № 174

 

Відповідно до Закону України “Про природні монополії”, Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, НАКАЗУЮ:

 

1. Додаток 1 до наказу НКРЕ від 5 квітня 2012 року № 174 “Про розподіл функціональних обов’язків між Головою та Членами Комісії” викласти у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Комісії                                    С.Тітенко

 

Додаток 1

до наказу НКРЕ

05.04.2012 № 174

(у редакції наказу НКРЕ

18.07.2013 403)

 

РОЗПОДІЛ

функціональних обов'язків між Головою та Членами Комісії

 

1. Голова Комісії ТІТЕНКО Сергій Михайлович:

1.1. Очолює систему НКРЕ та керує її діяльністю:

спрямовує і координує діяльність НКРЕ на виконання завдань, визначених Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та іншими нормативно-правовими актами щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері природних монополій в електроенергетиці, нафтогазовому комплексі та теплопостачанні;

спрямовує і координує роботу членів НКРЕ та розподіляє обов'язки між ними за відповідними напрямами;

затверджує Регламент НКРЕ;

скликає і проводить засідання НКРЕ, вносить питання до розгляду на її засіданнях, підписує протокол засідань та рішення НКРЕ, затверджує порядок денний засідання НКРЕ;

призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством керівників та працівників центрального апарату НКРЕ;

здійснює керівництво діяльністю територіальних органів НКРЕ, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників та працівників цих органів;

здійснює в установленому порядку представницькі функції щодо діяльності НКРЕ;

має право без спеціальних дозволів представляти НКРЕ у суді;

представляє інтереси НКРЕ у відносинах з іншими органами та організаціями в Україні та за її межами;

подає Президентові України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів НКРЕ;

подає Президентові України та Верховній Раді України щорічний звіт про результати діяльності НКРЕ та оприлюднює його на веб-сайті НКРЕ;

видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції;

у встановленому законодавством порядку присвоює працівникам НКРЕ ранги державних службовців, застосовує заходи заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

затверджує кадровий резерв центрального апарату та керівників територіальних органів НКРЕ;

затверджує структуру центрального апарату та територіальних органів НКРЕ;

затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату НКРЕ;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

1.2. Організовує роботу Комісії:

з питань інформування громадськості про результати діяльності НКРЕ, проведення у встановленому законодавством порядку видавничої діяльності;

забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації держави в межах повноважень і реалізацію державної політики з питань цивільної оборони (цивільного захисту);

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням;

з питань забезпечення технічного захисту інформації НКРЕ;

забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції, контроль за їх здійсненням в апараті НКРЕ, її структурних підрозділах на територіях;

1.3. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

юридичного управління;

режимно-секретного сектору;

головного спеціаліста з внутрішнього контролю і аудиту;

головного спеціаліста з контролю та перевірки виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

головного спеціаліста з мобілізаційної роботи.

 

2. Члени Комісії:

2.1. Спрямовують свою діяльність на вирішення наступних завдань:

державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання в частині діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках із використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі - сфера теплопостачання), на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ (далі - природний газ), нафти та нафтопродуктів;

формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринків електричної енергії та в сфері теплопостачання, ринків природного газу, нафти та нафтопродуктів;

забезпечення в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції, контроль за їх здійсненням в апараті НКРЕ, її територіальних органах;

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕ, розроблення та внесення у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства;

сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі;

забезпечення оприлюднення інформації про свою діяльність, здійснення заходів щодо налагодження діалогу з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики;

сприяння розвитку конкуренції у сфері виробництва і постачання електричної енергії, на ринку природного газу, а також створенню конкурентного середовища у сфері теплопостачання;

забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сфері електроенергетики, нафтогазовому комплексі та у сфері теплопостачання;

організація проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до компетенції НКРЕ;

недопущення перехресного субсидування, ліквідація цінових диспропорцій і формування справедливих цінових сигналів суспільству;

створення економічних стимулів для ефективного розвитку суб'єктів енергетики, упровадження і використання енергозберігаючих і екологічно чистих технологій на основі інвестиційної привабливості;

розгляд справ про порушення ліцензійних умов, а також справ про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду прийняття відповідних рішень у межах своєї компетенції;

стимулювання підвищення якості товарів і послуг, що надаються суб'єктами природних монополій і суб'єктами суміжних ринків.

У своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

 

3. Член Комісії АНДРІЙЧУК Юрій Андрійович:

3.1. Забезпечує діяльність Комісії у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування оптового ринку електроенергії.

3.2. Організовує роботу Комісії з питань:

сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій в частині функціонування оптового ринку електричної енергії України (ОРЕ);

установлення цін на електричну енергію ОРЕ;

розроблення і затвердження алгоритму розподілу коштів на ОРЕ;

регулювання платіжно-розрахункових відносин на ринку електричної енергії;

організації та планування діяльності НКРЕ на ринку електричної енергії;

розгляду та схвалення інвестиційних програм НЕК «Укренерго»;

розрахунку та затвердження обсягу відшкодування нормативних технологічних витрат електроенергії в магістральних та міждержавних електричних мережах;

розроблення і затвердження порядку (Методики) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій та суб’єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері електроенергетики та методології ціно-, тарифоутворення  для ГЕС і ГАЕС;

з питань установлення цін (тарифів) на електричну енергію, що виробляється на ГЕС і ГАЕС;

розроблення і затвердження порядку проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

погодження в межах своїх повноважень договору між членами оптового ринку електричної енергії та додатків до нього.

3.3. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління енергоринку;

управління генеруючих підприємств (в частині ГЕС і ГАЕС);

управління інвестиційної політики та технічного розвитку (в частині НЕК «Укренерго»).

 

4. Член Комісії РОГОЗІН Олександр Георгійович:

4.1. Забезпечує участь Комісії у формуванні та реалізації єдиної державної політики щодо розвитку оптового ринку електроенергії, у формуванні та проведенні цінової політики в електроенергетиці.

4.2. Організовує роботу Комісії з питань:

забезпечення подання Президенту України та Верховній Раді України щорічного звіту про результати діяльності НКРЕ та оприлюднення його на веб-сайті НКРЕ;

розроблення і затвердження порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері електроенергетики, у тому числі з виробництва електричної

енергії на АЕС та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

установлення цін (тарифів) на електричну енергію, що виробляється на АЕС і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

установлення цін (тарифів) на теплову енергію, що виробляється на АЕС і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

організації проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до компетенції Комісії;

підготовки та розгляду питань на Міжвідомчій комісії з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку ОРЕ України;

проведення перевірки змісту завдань, презентацій перед відрядженнями за кордон.

4.3. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків;

управління генеруючих підприємств (в частині АЕС і установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

4.4. Представляє НКРЕ і забезпечує підготовку питань для розгляду на Міжвідомчій комісії щодо вдосконалення механізму формування цін і. тарифів у житлово-комунальній сфері відповідно до повноважень НКРЕ,

4.5. Взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, громадською радою при НКРЕ, а також здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, радою органів регулювання енергетичного співтовариства (далі - ЕСRВ) та бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України.

 

5. Член Комісії МЕРКУШОВ Віктор Тимофійович:

5.1. Забезпечує діяльність Комісії у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринків природного газу, нафти та нафтопродуктів, у підвищенні ефективності функціонування ринків на основі  збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів та послуг, у проведенні цінової політики в нафтогазовому комплексі.

5.2. Організовує роботу Комісії з питань:

розроблення і затвердження порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках в нафтогазовому комплексі;

розроблення і затвердження правил користування природним газом для юридичних осіб, порядку відшкодування збитків внаслідок порушення Правил надання населенню послуг із газопостачання;

розроблення і затвердження порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України;

розроблення і затвердження алгоритму розподілу коштів;

розроблення і затвердження типових форм господарських договорів, а саме на:

купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу);

транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу;

приєднання до газових мереж;

розподіл природного газу;

постачання природного газу за регульованим тарифом;

показники надійності та комерційної якості надання послуг суб'єктами природних монополій;

сприяння конкуренції на ринку природного газу;

установлення:

цін на товарний природний газ власного видобутку для суб'єктів, визначених законом;

роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення;

граничних рівнів цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання;

граничних рівнів цін на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню і релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води);

установлення тарифів на:

транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними та розподільними трубопроводами;

постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;

закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ;

транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів та аміаку;

регулювання платіжно-розрахункових відносин на ринку природного газу;

визначення умов доступу суб'єктів ринку природного газу, нафти та нафтопродуктів до товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

визначення ступені кваліфікації споживачів природного газу;

співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) у питаннях захисту прав споживачів природного газу;

організації та планування діяльності НКРЕ у забезпеченні державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в нафтогазовому комплексі;

розгляду звернення споживачів та надання роз'яснень з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕ у нафтогазовому комплексі;

координації діяльності державних органів з питань функціонування ринку газу, регулювання цін і тарифів в нафтогазовому комплексі;

створення економічних умов, стимулів для ефективної діяльності суб'єктів природних монополій нафтогазового комплексу.

5.3. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління регулювання нафтогазового комплексу;

управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу.

5.4. Очолює експертно-технічну комісію НКРЕ.

5.5. Очолює комісію по нагородженню заохочувальними відзнаками НКРЕ.

 

6. Член Комісії ТЕЛИЧКО Костянтин Іванович:

6.1. Забезпечує діяльність Комісії у формуванні та проведенні цінової політики в електроенергетиці, у забезпеченні державного регулювання діяльності суб'єктів Природних монополій в електроенергетиці.

6.2. Організовує роботу Комісії з питань:

установлення цін (тарифів) на електричну енергію, тарифів на її передачу та постачання місцевими (локальними) мережами та тарифів на передачу магістральними та міждержавними електромережами;

розроблення і затвердження порядку контролю за дотриманням ліцензійних умов;

розроблення і затвердження порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері електроенергетики;

розроблення і затвердження показників надійності та комерційної якості надання послуг суб'єктами природних монополій;

здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності;

здійснення безперешкодно перевірки дотримання ліцензійних умов;

вживання заходів щодо запобігання порушенням ліцензійних умов;

розгляду справ про порушення ліцензійних умов, а також справ про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду прийняття відповідних рішень у межах своєї компетенції, а також передачі до відповідних державних органів матеріалів про виявлені факти порушення законодавства;

координації діяльності державних органів з питань регулювання цін і тарифів в електроенергетиці.

6.3. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління цінової політики в електроенергетиці;

управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів;

структурних підрозділів НКРЕ на територіях;

управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності.

6.4. Очолює Тендерний комітет НКРЕ.

6.5. Очолює експертну комісію з визначення цінностей документів НКРЕ.

6.6. Є головним уповноваженим з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в НКРЕ.

6.7. Представляє НКРЕ і забезпечує підготовку питань для розгляду в Міністерстві фінансів України, в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

 

7. Член Комісії ВЛАСЕНКО Юрій Петрович:

7.1. Забезпечує діяльність Комісії в сприянні ефективного функціонування товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій.

7.2. Організовує роботу Комісії з питань:

установлення цін (тарифів) на електричну енергію, що виробляється на ТЕЦ та когенераційних установках;

розгляду та схвалення порядку формування інвестиційних програм суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики (крім НЕК «Укренерго»);

розрахунку і затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії;

сприяння розвитку конкуренції у сфері постачання електричної енергії;

створення конкурентного середовища у сфері теплопостачання в частині виробництва теплової енергії;

розроблення і затвердження порядків (Методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері теплопостачання в частині виробництва електричної та теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках;

розроблення і затвердження правил користування електричною енергією;

розроблення і затвердження правил приєднання когенераційних установок до електричних мереж, правил надання і погодження технічних умов на підключення до мереж (споруд) електро- та теплоенергетики;

розгляду звернення споживачів та надання роз'яснень з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕ у сфері електроенергетики;

співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) у питаннях захисту прав споживачів електричної енергії.

7.3. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління інформаційних технологій;

управління роздрібного ринку електричної енергії;

управління генеруючих підприємств (з питань виробництва теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках);

управління інвестиційної політики та технічного розвитку.

7.4. Представляє НКРЕ і забезпечує підготовку питань для розгляду у Державній податковій службі України, у Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

 

8. Член Комісії УСАТЮК Дмитро Вікторович:

8.1.Забезпечує діяльність Комісії з узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Комісії, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

8.2. Організовує роботу Комісії з питань:

ліцензування господарської діяльності у сферах електро- і теплопостачання та нафтогазовому комплексі;

видачі ліцензій на право провадження діяльності з:

виробництва електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;

комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;

передачі та постачання електричної енергії;

виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподілу;

постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;

зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;

розроблення і затвердження інструкції про порядок видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання;

розроблення і затвердження умов та правил провадження ліцензованої діяльності;

визначення умов, за яких дозволяється суб'єктам господарської діяльності провадити діяльність без ліцензій;

установлення для суб'єктів природних монополій вимог щодо провадження ними господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;

установлення обмеження щодо суміщення видів діяльності відповідними суб'єктами ринків;

формування та ведення реєстрів об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій), та суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється НКРЕ;

здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо адаптації законодавства України з питань природних монополій та суміжних ринків до законодавства Європейського Союзу;

визначення відповідності ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більш як 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів господарської діяльності в електроенергетиці і більш як 10 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів господарської діяльності на ринку природного газу ліцензійним умовам провадження господарської діяльності;

забезпечення роботи щодо боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

забезпечення в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції, контролю за їх здійсненням в апараті НКРЕ, її територіальних підрозділах;

співпраці з Верховною Радою України;

координації законотворчої роботи;

доступу до публічної інформації;

з питань забезпечення рівності прав жінок і чоловіків.

8.3. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління ліцензування;

юридичного управління.

 

9. Керівник апарату БОРЗИЛОВ Юрій Миколайович

9.1. Організовує роботу Комісії з питань:

організації забезпечення засідань НКРЕ, діяльності консультативних та інших дорадчих органів НКРЕ;

надання пропозицій щодо профілів професійної компетентності посад державної служби та вимог до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидатів на відповідні посади;

організації проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби та забезпечення його прозорості і об’єктивності відповідно до вимог чинного законодавства;

подання пропозицій  Голові Комісії щодо призначення осіб на посади державної служби та їх звільнення;

організації розробки та подання на затвердження структури центрального апарату та територіальних підрозділів НКРЕ;

розгляду та підготовки пропозицій щодо присвоєння відповідних рангів державних службовців працівникам Комісії, які займають посади державної служби;

забезпечення організації підготовки, перепідготовки та підвищення рівня професійної компетентності працівників НКРЕ;

надання пропозицій щодо формування кадрового резерву центрального апарату та керівників територіальних підрозділів НКРЕ;

подання пропозицій щодо заохочення, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Комісії;

організації та забезпечення системи документообігу та здійснення контролю за веденням діловодства, збереженням документів в НКРЕ відповідно до чинного законодавства та Інструкції з діловодства;

координації роботи з підготовки наказів, розпоряджень Голови Комісії, Положень про структурні підрозділи, Положень про відомчі заохочувальні відзнаки, правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки;

здійснення контролю та узагальнення практики роботи з питань протидії корупції та участі у забезпеченні дотримання працівниками НКРЕ службової дисципліни;

забезпечення, у межах фінансування НКРЕ, створення належних умов та матеріально-технічного забезпечення для виконання працівниками НКРЕ своїх службових обов’язків;

координації підготовки пропозицій до бюджетного запиту НКРЕ в частині матеріально-технічного забезпечення, заходів щодо здійснення державних закупівель, підготовки проектів угод щодо матеріально-технічного функціонування комісії, транспортного забезпечення;

здійснення заходів щодо налагодження діалогу з громадськістю, організації прийому громадян, забезпечення надання публічної інформації, а також захисту персональних даних;

організації роботи щодо підтримки офіційного веб-сайту НКРЕ, та його наповнення і технічного супроводження, оприлюднення інформації, що стосується діяльності комісії.

9.2. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління справами;

управління організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи;

відділу роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції;

відділу інформації та комунікацій з громадськістю.

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики