Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


(У цей наказ вносяться зміни

 наказами НКРЕ від 10.10.2012 691,

 від 18.07.2013 403)

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

НАКАЗ

05.04.2012                   № 174

Київ

 

Про розподіл функціональних обов’язків між Головою та Членами Комісії

 

Відповідно до Закону України «Про природні монополії», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року  № 1059, НАКАЗУЮ:

 

1. Розподілити функціональні обов’язки між Головою та Членами Комісії згідно з додатком 1.

2. Функціональні обов’язки Членів Комісії можуть змінюватися за рішенням Голови Комісії шляхом внесення відповідних змін до додатку 1 цього наказу.

3. У разі відсутності Голови Комісії його обов’язки виконує один із Членів Комісії згідно з наказом Голови Комісії.

4. Установити порядок виконання обов’язків Членів Комісії у разі відсутності одного із Членів Комісії згідно з додатком 2.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова Комісії                                    С.Тітенко

 

Додаток 1

до наказу НКРЕ

05.04.2012 № 174

 

РОЗПОДІЛ

функціональних обов'язків між Головою та Членами Комісії

 

1. Голова Комісії Тітенко Сергій Михайлович:

1.1. Очолює систему НКРЕ та керує її діяльністю:

спрямовує і координує діяльність НКРЕ на виконання завдань, визначених Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та іншими нормативно-правовими актами щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері природних монополій в електроенергетиці, нафтогазовому комплексі та теплопостачанні;

спрямовує і координує роботу членів НКРЕ та розподіляє обов'язки між ними за відповідними напрямами;

затверджує Регламент НКРЕ;

скликає і проводить засідання НКРЕ, вносить питання до розгляду на її засіданнях, підписує протокол засідань та рішення НКРЕ, затверджує порядок денний засідання НКРЕ;

призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством керівників та працівників центрального апарату НКРЕ;

здійснює керівництво діяльністю територіальних органів НКРЕ, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників та працівників цих органів;

здійснює в установленому порядку представницькі функції щодо діяльності НКРЕ;

має право без спеціальних дозволів представляти НКРЕ у суді;

представляє інтереси НКРЕ у відносинах з іншими органами та організаціями в Україні та за її межами;

подає Президентові України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів НКРЕ;

подає Президентові України та Верховній Раді України щорічний звіт про результати діяльності НКРЕ та оприлюднює його на веб-сайті НКРЕ;

видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції;

у встановленому законодавством порядку присвоює працівникам НКРЕ ранги державних службовців, застосовує заходи заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

затверджує кадровий резерв центрального апарату та керівників територіальних органів НКРЕ;

затверджує структуру центрального апарату та територіальних органів НКРЕ;

затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату НКРЕ;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

1.2. Організовує роботу Комісії:

з питань інформування громадськості про результати діяльності НКРЕ, проведення у встановленому законодавством порядку видавничої діяльністі;

забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації держави в межах повноважень і реалізацію державної політики з питань цивільної оборони (цивільного захисту);

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням;

з питань забезпечення технічного захисту інформації НКРЕ;

забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції, контроль за їх здійсненням в апараті НКРЕ, її структурних підрозділах на територіях;

1.3. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

юридичного управління;

сектору контролю та перевірки виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

управління справами;

відділу роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції;

відділу зв'язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації;

режимно-секретного сектору;

сектору внутрішнього контролю і аудиту;

головного спеціаліста з мобілізаційної роботи.

 

2. Члени Комісії:

2.1. Спрямовують свою діяльність на вирішення наступних завдань:

державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання в частині діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках із використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі - сфера теплопостачання), на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ (далі - природний газ), нафти та нафтопродуктів;

формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринків електричної енергії та в сфері теплопостачання, ринків природного газу, нафти та нафтопродуктів;

забезпечення в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції, контроль за їх здійсненням в апараті НКРЕ, її територіальних органах;

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕ, розроблення та внесення у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства;

сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі;

забезпечення оприлюднення інформації про свою діяльність, здійснення заходів щодо налагодження діалогу з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики;

сприяння розвитку конкуренції у сфері виробництва і постачання електричної енергії, на ринку природного газу, а також створенню конкурентного середовища у сфері теплопостачання;

забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сфері електроенергетики, нафтогазовому комплексі та у сфері теплопостачання;

організація проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до компетенції НКРЕ;

недопущення перехресного субсидування, ліквідація цінових диспропорцій і формування справедливих цінових сигналів суспільству;

створення економічних стимулів для ефективного розвитку суб'єктів енергетики, упровадження і використання енергозберігаючих і екологічно чистих технологій на основі інвестиційної привабливості;

розгляд справ про порушення ліцензійних умов, а також справ про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду прийняття відповідних рішень у межах своєї компетенції;

стимулювання підвищення якості товарів і послуг, що надаються суб'єктами природних монополій і суб'єктами суміжних ринків.

У своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

 

3. Член Комісії Андрійчук Юрій Андрійович:

3.1. Забезпечує діяльність Комісії у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування оптового ринку електроенергії.

3.2. Організовує роботу Комісії з питань:

сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій в частині функціонування оптового ринку електричної енергії України (ОРЕ);

установлення цін на електричну енергію на ОРЕ;

розроблення і затвердження алгоритму розподілу коштів на ОРЕ;

регулювання платіжно-розрахункових відносин на ринку електричної енергії;

організації та планування діяльності НКРЕ на ринку електричної енергії;

розроблення і затвердження порядку ('Методики) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері електроенергетики та методології ціно-, тарифоутворення для ГЕС і ГАЕС;

з питань установлення цін (тарифів) на електричну енергію, що виробляється на ГЕС і ГАЕС;

розроблення і затвердження порядку проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

розроблення і затвердження порядку формування інвестиційних програм суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики;

розроблення і затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії;

визначення умов доступу суб'єктів ринку електроенергії до товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

погодження в межах своїх повноважень договору між членами оптового ринку електричної енергії та додатків до нього.

3.3. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління енергоринку;

управління інвестиційної політики та технічного розвитку;

управління генеруючих підприємств (в частині ГЕС і ГАЕС).

 

4. Член Комісії Рогозін Олександр Георгійович:

4.1. Забезпечує участь Комісії у формуванні та реалізації єдиної державної політики щодо розвитку оптового ринку електроенергії, у формування та проведенні цінової політики в електроенергетиці.

4.2. Організовує роботу Комісії з питань:

забезпечення подання Президенту України та Верховній Раді України щорічного звіту про результати діяльності НКРЕ та оприлюднення його на веб-сайті НКРЕ;

розроблення і затвердження порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері електроенергетики, у тому числі з виробництва електричної енергії на АЕС та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

установлення цін (тарифів) на електричну енергію, що виробляється на АЕС і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

установлення цін (тарифів) на теплову енергію, що виробляється на АЕС і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

організації проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до компетенції Комісії;

підготовки та розгляду питань на Міжвідомчій комісії з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку ОРЕ України;

проведення перевірки змісту завдань, презентацій перед відрядженнями за кордон.

4.3. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків;

управління генеруючих підприємств (в частині АЕС і установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

4.4. Представляє НКРЕ і забезпечує підготовку питань для розгляду на Міжвідомчій комісії щодо вдосконалення механізму формування цін і. тарифів у житлово-комунальній сфері відповідно до повноважень НКРЕ,

4.5. Взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, громадською радою при НКРЕ, а також здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, радою органів регулювання енергетичного співтовариства (далі - ЕСРВ) та бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України.

 

5. Член Комісії Меркушов Віктор Тимофійович:

5.1. Забезпечує діяльність Комісії у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринків природного газу, нафти та нафтопродуктів, у підвищенні ефективності функціонування ринків на основі .збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів та послуг, у проведенні цінової політики в нафтогазовому комплексі.

5.2. Організовує роботу Комісії з питань:

розроблення і затвердження порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках в нафтогазовому комплексі;

розроблення і затвердження правил користування природним газом для юридичних осіб, порядку відшкодування збитків внаслідок порушення Правил надання населенню послуг із газопостачання;

розроблення і затвердження порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України;

розроблення і затвердження алгоритму розподілу коштів;

розроблення і затвердження типових форм господарських договорів, а саме на:

купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу);

транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу;

приєднання до газових мереж;

розподіл природного газу;

постачання природного газу за регульованим тарифом;

показники надійності та комерційної якості надання послуг суб'єктами природних монополій;

сприяння конкуренції на ринку природного газу;

установлення:

цін на товарний природний газ власного видобутку для суб'єктів, визначених законом;

роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення;

граничних рівнів цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання;

граничних рівнів цін на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню і релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води);

установлення тарифів на:

транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними та розподільними трубопроводами;

постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;

закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ;

транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів та аміаку;

регулювання платіжно-розрахункових відносин на ринку природного газу;

визначення умов доступу суб'єктів ринку природного газу, нафти та нафтопродуктів до товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

визначення ступені кваліфікації споживачів природного газу;

співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) у питаннях захисту прав споживачів природного газу;

організації та планування діяльності НКРЕ у забезпеченні державного регулювання діяльності суб"єктів природних монополій в нафтогазовому комплексі;

розгляду звернення споживачів та надання роз'яснень з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕ у нафтогазовому комплексі;

координації діяльності державних органів з питань функціонування ринку газу, регулювання цін і тарифів в нафтогазовому комплексі;

створення економічних умов, стимулів для ефективної діяльності суб'єктів природних монополій нафтогазового комплексу.

5.3. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління регулювання нафтогазового комплексу;

управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу.

5.4. Очолює експертно-технічну комісію НКРЕ.

5.5. Очолює комісію по нагородженню заохочувальними відзнаками НКРЕ.

 

6. Член Комісії Теличко Костянтин Іванович:

6.1. Забезпечує діяльність Комісії у формуванні та проведенні цінової політики в електроенергетиці, у забезпеченні державного регулювання діяльності суб'єктів Природних монополій в електроенергетиці.

6.2. Організовує роботу Комісії з питань:

установлення цін (тарифів) на електричну енергію, тарифів на її передачу та постачання;

розроблення і затвердження порядку контролю за дотриманням ліцензійних умов;

розроблення і затвердження порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері електроенергетики;

розроблення і затвердження показників надійності та комерційної якості надання послуг суб'єктами природних монополій;

здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності;

здійснення безперешкодно перевірки дотримання ліцензійних умов;

вживання заходів щодо запобігання порушенням ліцензійних умов;

розгляду справ про порушення ліцензійних умов, а також справ про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду прийняття відповідних рішеннь у межах своєї компетенції, а також передачі до відповідних державних органів матеріалів про виявлені факти порушення законодавства;

координації діяльності державних органів з питань регулювання цін і тарифів в електроенергетиці.

6.3. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління цінової політики в електроенергетиці;

управління ліцензійного контролю та територіальних представництв;

структурних підрозділів НКРЕ на територіях;

управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності.

6.4. Очолює тендерний комітет НКРЕ.

6.5. Очолює експертну комісію з визначення цінностей документів НКРЕ.

6.6. Є головним уповноваженим з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в НКРЕ.

6.7. Представляє НКРЕ і забезпечує підготовку питань для розгляду в Міністерстві фінансів України, в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

 

7. Член Комісії Власенко Юрій Петрович:

7.1. Забезпечує діяльність Комісії в сприянні ефективного функціонування товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій.

7.2. Організовує роботу Комісії з питань:

сприяння розвитку конкуренції у сфері постачання електричної енергії;

створення конкурентного середовища у сфері теплопостачання в частині виробництва теплової енергії;

розроблення і затвердження порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері теплопостачання в частині виробництва електричної та теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках;

установлення цін (тарифів) на електричну енергію, що виробляється на ТЕЦ та когенераційних установках;

розроблення і затвердження правил користування електричною енергією;

розроблення і затвердження правил приєднання когенераційних установок до електричних мереж, правил надання і погодження технічних умов на підключення до мереж (споруд) електро-та теплоенергетики;

розгляду звернення споживачів та надання роз'яснень з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕ у сфері електроенергетики;

співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) у питаннях захисту прав споживачів електричної енергії.

7.3. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління інформаційних технологій;

управління роздрібного ринку електричної енергії;

управління генеруючих підприємств (з питань виробництва теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках).

7.4. Представляє НКРЕ і забезпечує підготовку питань для розгляду у Державній податковій службі України, у Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

 

8. Член Комісії Усатюк Дмитро Вікторович:

8.1.Забезпечує діяльність Комісії з узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Комісії, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

8.2. Організовує роботу Комісії з питань:

ліцензування господарської діяльності у сферах електро- і теплопостачання та нафтогазовому комплексі;

видачі ліцензій на право провадження діяльності з:

виробництва електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;

комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;

передачі та постачання електричної енергії;

виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподілу;

постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;

зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;

розроблення і затвердження інструкції про порядок видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання;

розроблення І затвердження умов та правил провадження ліцензованої діяльності;

визначення умов, за яких дозволяється суб'єктам господарської діяльності провадити діяльність без ліцензій;

установлення для суб'єктів природних монополій вимог щодо провадження ними господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;

установлення обмеження щодо суміщення видів діяльності відповідними суб'єктами ринків;

формування та ведення реєстрів об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій), та суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється НКРЕ;

- здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо адаптації законодавства України з питань природних монополій та суміжних ринків до законодавства Європейського Союзу;

- визначення відповідності ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більш як 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів господарської діяльності в електроенергетиці і більш як 10 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів господарської діяльності на ринку природного газу ліцензійним умовам провадження господарської діяльності;

забезпечення роботи щодо боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

забезпечення в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції, контролю за їх здійсненням в апараті НКРЕ, її територіальних органах;

співпраці з Верховною Радою України;

координації законотворчої роботи;

доступу до публічної інформації;

з питань забезпечення рівності прав жінок і чоловіків.

8.3. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління ліцензування;

управління організаційної роботи Комісії, документообігу та архівної справи;

юридичного управління.

 

Додаток 2

до наказу НКРЕ

05.04.2012 № 174

 

ПОРЯДОК

виконання обов'язків Членів Комісії у разі відсутності одного із Членів Комісії

 

У разі відсутності:

Члена Комісії Андрійчука Ю.А. - його обов'язки виконує Власенко Ю.П. (Теличко К.І.);

Члена Комісії Власенка Ю.П. - його обов'язки виконує Теличко К.І. (Рогозін О.Г);

Члена Комісії Меркушова В.Т. - його обов'язки виконує Андрійчук Ю.А. (Рогозін О.Г.);

Члена Комісії Рогозіна О.Г. - його обов'язки виконує Меркушов В.Т. (Теличко К.І.);

Члена Комісії Теличка К.І. - його обов'язки виконує Андрійчук Ю.А. (Власенко Ю.П.);

Члена Комісії Усатюка Д.В. - його обов'язки виконує Рогозін О.Г. (Меркушов В.Т.).

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики