Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

Додаток 1

до Колективного договору

між адміністрацією та трудовим

 колективом НКРЕ на 2012-2014 роки

від 23.08.2012 № 224-12

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

 

1. Загальні положення

 

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, (далі – Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України "Про державну службу" та інших нормативно-правових актів.

 

1.2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики  (далі – НКРЕ), режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни та запроваджуються з метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників.

 

1.3. Правила є обов'язковими для всіх працівників НКРЕ.

 

1.4. У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, трудова дисципліна ґрунтується на засадах чесного і сумлінного виконання працівниками своїх обов'язків, створення необхідних організаційних та економічних умов для високоефективної роботи, свідомого ставлення до неї, застосування методів переконання, виховання та заохочення за сумлінну працю.

 

2. Порядок прийняття, переведення та звільнення працівників

 

2.1. Призначення на посади та звільнення з посад працівників НКРЕ здійснюється відповідно до Закону України “Про державну службу” та Кодексу законів про працю України.

 

2.2. Прийняття на державну службу на посади третьої – п’ятої категорій, передбачених статтею 25 зазначеного Закону, та Керівника Апарату проводиться на конкурсній основі у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", крім випадків, передбачених іншими законами України.

 

2.3. Прийняття робітників та службовців на роботу в НКРЕ та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

 

2.4. Просування по службі державного службовця, який пройшов стажування, а також прийняття на роботу державного службовця, який припинив державну службу у зв'язку з відставкою, може здійснюватися за наказом Голови НКРЕ без конкурсного відбору.

 

2.5. За наказом Голови НКРЕ без конкурсного відбору або стажування на державну службу можуть також прийматися особи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 року № 423 "Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України "Про державну службу".

 

2.6. Призначення на посади та звільнення з посад працівників здійснюється за наказом Голови НКРЕ.

 

2.7. Днем початку виконання працівником своїх службових обов'язків є день, дата якого зазначена в наказі Голови НКРЕ. Останнім робочим днем працівника, який звільняється, є день його звільнення.

 

2.8. Не можуть бути призначеними на посаду в НКРЕ особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підконтрольні або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

в інших випадках, установлених законами України.

 

2.9. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії НКРЕ такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

копію документа, який посвідчує особу;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які працюють в НКРЕ і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

 

2.10. При укладенні трудового договору може бути обумовлене випробування з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, що йому доручається виконувати. При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців.

Умови випробування зазначаються в наказі про прийняття на роботу.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування. Трудовий договір з ним може бути припинений лише на загальних підставах.

 

2.11. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

 

2.12. При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 23 жовтня 2000 року № 58, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 листопада 2000 року за № 783/5004 та підписує попередження про спеціальні обмеження, встановлені законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби. Листок-ознайомлення засвідчується його власноручним підписом і зберігається в особовій справі.

 

2.13. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його в установленому порядку на іншу роботу в НКРЕ керівник відповідного структурного підрозділу зобов'язаний:

ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), з умовами та оплатою його праці та з цими Правилами;

визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

провести інструктаж про порядок використання комп'ютерної мережі та засобів зв'язку;

провести інструктаж з техніки безпеки, про виробничу санітарію і гігієну праці, протипожежну охорону та інші правила з охорони праці, тощо.

 

2.14. Кожному працівнику, який відпрацював понад п'ять днів, робиться відповідний запис у трудовій книжці, а працівнику, який до прийняття на роботу в НКРЕ не мав трудового стажу, заводиться трудова книжка в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

2.15. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на відділ роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції.

 

2.16. Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

 

2.17. Переведення працівників на іншу роботу в НКРЕ здійснюється за умови службової (виробничої) необхідності відповідно до чинного законодавства України.

 

2.18. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах НКРЕ.

 

2.19. Державним службовцям створюються умови для навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах, відповідно до законодавства.

 

2.20. Державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно шляхом самоосвіти, у тому числі через навчання у відповідних навчальних закладах, як правило, не рідше одного разу на п’ять років. Результати навчання і підвищення кваліфікації є однією з підстав для просування по службі.

 

2.21. Припинення трудових відносин між НКРЕ та працівником може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України.

 

2.22. Державні службовці та інші працівники НКРЕ мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це Голову НКРЕ письмово за два тижні. У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з причин, передбачених частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, Голова НКРЕ своїм наказом звільняє працівника у строк, про який просить працівник.

 

2.23. За взаємною згодою сторін працівник може бути звільнений і до закінчення строку попередження про звільнення.

 

2.24. Припинення трудових відносин з працівником з ініціативи адміністрації не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, якщо цей працівник є членом профспілки, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

 

2.25. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України "Про державну службу", а саме:

порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4);

недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16;

досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі (стаття 23);

відставки державних службовців, які займають посади першої категорії (стаття 31);

виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12);

відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17;

неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13.

 

2.26. Зміна керівника НКРЕ не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників.

 

2.27. Державний службовець до звільнення з посади зобов'язаний передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно іншій особі, визначеній керівником.

Факт передачі справ і майна засвідчується обхідним листом, який підписується уповноваженою особою відповідного підрозділу та керівником відділу роботи з персоналом, протидії та запобігання корупції і долучається до особової справи цього державного службовця.

 

2.28. У день звільнення відділ роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції  зобов'язаний видати працівнику оформлену належним чином його трудову книжку. Одночасно з працівником проводиться повний розрахунок.

 

2.29. Невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значної матеріальної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян, є підставою для відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою приймається Головою НКРЕ та оформлюється його наказом.

 

2.30. Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не може перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування проводиться відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950.

 

2.31. Якщо правомірність рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами службового розслідування, то наказ Голови НКРЕ скасовується.

 

3. Основні обов'язки і права державних службовців

 

3.1. Основними обов'язками державних службовців НКРЕ є:

додержання Конституції України, Закону України, “Про державну службу”, інших нормативно-правових актів, Регламенту НКРЕ, положень про НКРЕ та його структурні підрозділи;

забезпечення ефективної роботи та чесне і сумлінне виконання обов'язків, завдань відповідно до своєї компетенції;

сумлінне виконання покладених на них обов'язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання законів України, інших нормативно-правових актів, протокольних рішень, наказів, розпоряджень, доручень Голови НКРЕ, Членів Комісії, Керівника Апарату та своїх керівників;

ініціатива і творчість у роботі;

недопущення дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам людей, держави, негативно вплинути на репутацію працівника НКРЕ;

збереження державної таємниці, а також іншої інформації, яка згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню;

недопущення дій і вчинків, що суперечать національним інтересам України, ускладнюють діяльність НКРЕ або можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисливих цілях, а також дій, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;

шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників НКРЕ, дотримання високої культури спілкування;

не виявлення всупереч інтересам справи упередженості або прихильності до будь-яких організацій, органів, об'єднань громадян або конкретних осіб;

постійне вдосконалення організаційної роботи і підвищення професійної кваліфікації;

підвищення ефективності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення робочого процесу та організаційної структури підрозділу;

дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями; палити лише у спеціально відведених для цього місцях;

утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей), додержання чистоти в приміщеннях адміністративного будинку;

своєчасне подання у відділ роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції відомостей про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім'ї, зняття з військового обліку тощо).

 

3.2. Повноваження працівників визначаються положеннями про відповідні структурні підрозділи та посадовими інструкціями.

 

3.3. Державні службовці НКРЕ усіх рівнів підлягають атестації у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922.

 

3.4. Атестації підлягають державні службовці усіх рівнів, у тому числі ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади менше ніж один рік, якщо їх посадові обов’язки не змінилися.

 

3.5. Жінки, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах і догляду за дитиною, проходять атестацію не раніше ніж через рік після виходу на роботу.

Особи, призначені на посаду на визначений термін, та вагітні жінки можуть проходити атестацію за власним бажанням.

Не підлягають атестації державні службовці, які перебувають на займаній посаді менше ніж один рік та пенсійного віку.

 

3.6. У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань, затвердженого наказом Головдержслужби України від 31 жовтня 2003 року № 122.

 

4. Основні права працівників

 

4.1. Державні службовці НКРЕ мають право:

користуватися правами та свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівництва НКРЕ та інших осіб;

брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх повноважень);

на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється (якщо він державний службовець), якості виконання своїх обов'язків, досвіду та стажу роботи;

на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов'язків, участь у конкурсах на заміщення вакантних посад більш високої категорії;

вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

на здорові, безпечні та належні для високоефективної роботи умови праці;

на соціальний та правовий захист відповідно до їх статусу;

захищати свої законні права та інтереси, при потребі в судовому порядку.

 

4.2. Конкретні обов'язки та права працівників НКРЕ визначаються у посадових інструкціях, які погоджуються керівником структурного підрозділу та затверджуються Головою НКРЕ.

 

5. Основні обов’язки керівництва НКРЕ

 

5.1. Голова НКРЕ, Члени НКРЕ та Керівник Апарату зобов’язані:

неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства України про працю;

створювати для працівників НКРЕ умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов'язків, підвищення продуктивності праці;

забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення державних службовців та інших працівників за результатами їх особистої роботи, раціональне витрачання фонду оплати праці та фонду матеріального заохочення, виплачувати заробітну плату у встановлені терміни відповідно до статті 110 КЗпП України з повідомленням про розмір заробітної плати;

забезпечувати здійснення заходів, спрямованих на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці та відпочинку;

забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;

сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників НКРЕ;

забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників, у тому числі за рахунок бюджетних коштів на підставі статті 201 КЗпП України.

 

5.2. У випадках, передбачених законодавством України, керівництво НКРЕ здійснює свої повноваження разом або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

6. Робочий час і час відпочинку

 

6.1. Робочий час – це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до цих Правил, графіка роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої службові (виробничі) обов'язки.

 

6.2. Тривалість робочого тижня для працівників НКРЕ відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю становить 40 годин з двома вихідними днями – суботою і неділею.

У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП, окремим працівникам на їх прохання може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

 

6.3. Початок і закінчення роботи та перерва для відпочинку і харчування працівників НКРЕ та управління НКРЕ у м. Києві та Київській області встановлюються такими:

Початок робочого дня о 9 год.00 хв.

Перерва на відпочинок і харчування з 13 год.00 хв. до 13 год.45 хв.

Закінчення робочого дня о 18 год.00 хв.; у п’ятницю о 16 год.45 хв.

 

Для працівників структурних підрозділів НКРЕ на територіях:

Початок робочого дня о 8 год.00 хв.

Перерва на відпочинок і харчування з 12 год.00 хв. до 12 год.45 хв.

Закінчення робочого дня о 17 год.00 хв.; у п’ятницю о 15 год.45 хв.

 

6.4. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня зменшується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня на інший день тижня з метою об'єднання днів відпочинку, а також на осіб, які працюють у режимі скороченого робочого часу (стаття 53 КЗпП).

 

6.5. У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП, окремим працівникам на їх прохання може встановлюватись неповний робочий день чи неповний робочий тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу, Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівника.

 

6.6. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники, які займають посади державних службовців, та інші категорії працівників залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні в установленому чинним законодавством порядку. Робота в ці дні компенсується відповідно до статті 107 КЗпП України.

 

6.7. Для оперативного вирішення завдань, пов'язаних з діяльністю НКРЕ, за дорученням Голови НКРЕ  у святкові та вихідні дні з 900 до 1800 здійснюється чергування. До чергування можуть залучатися керівники структурних підрозділів згідно відповідного графіку.

 

6.8. За бажанням працівника, який працював у вихідний, святковий або неробочий день, йому може бути надано інший день відпочинку. У цьому разі оплата за роботу в ці дні провадиться в одинарному розмірі.

 

6.9. У структурних підрозділах НКРЕ складається табель обліку робочого часу, який подається до відділу бухгалтерського обліку та звітності управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності за встановленою формою для чого в структурних підрозділах ведеться журнал реєстрації приходу на роботу працівників структурного підрозділу.

Облік присутності та відсутності на роботі працівників протягом робочого дня, їх табелювання провадиться відповідальним працівником, визначеним керівником кожного підрозділу.

 

6.10. Перебування працівників структурних підрозділів у робочий час за межами приміщень НКРЕ з метою вирішення службових питань погоджується з керівниками відповідних структурних підрозділів. Керівники структурних підрозділів повідомляють про свою відсутність за службовою необхідністю у робочий час Членів НКРЕ, які здійснюють керівництво відповідними структурними підрозділами, з записом в журналі місцевих відряджень.

 

6.11. Відсутність державного службовця на робочому місці більше 3 годин підряд протягом робочого дня без поважної причини є підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності, передбаченої Законом України "Про державну службу".

Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку або іншими доступними способами.

У разі недотримання державним службовцем вимог цього пункту складається акт про відсутність державного службовця на роботі.

У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі, останній повинен подати письмові пояснення на ім'я Голови НКРЕ щодо причин своєї відсутності.

 

6.12. За наказом Голови Комісії державний службовець може бути відкликаний із щорічної або додаткової оплачуваних відпусток відповідно до Закону України "Про державну службу". Невикористана відпустка надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.

 

6.13. Умови і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників встановлюються згідно із Законом України "Про відпустки" та Кодексом законів про працю України.

 

6.14. Черговість надання працівникам щорічної основної і додаткової оплачуваної відпусток установлюється Головою НКРЕ за погодженням із трудовим колективом з урахуванням необхідності забезпечення роботи НКРЕ та особистих інтересів працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше ніж 5 січня поточного року, затверджується Головою НКРЕ і доводиться до відома всіх працівників.

Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням.

 

7. Заохочення за сумлінну працю. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення

 

7.1. За сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків та інші досягнення в роботі до працівників НКРЕ застосовуються такі форми матеріального і морального заохочення:

нагородження заохочувальними відзнаками НКРЕ - оголошення Подяки, нагородження Грамотою, нагородження Почесною грамотою, нагородження нагрудним знаком “За заслуги” з виплатою одноразової грошової премії. Порядок нагородження відомчими заохочувальними відзнаками НКРЕ визначений у Положенні про заохочувальні відзнаки;

клопотання про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками інших міністерств, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, державними нагородами України та присвоєння почесних звань;

одноразове заохочення жінок до Міжнародного жіночого дня 8 березня;

одноразове заохочення працівників НКРЕ до професійного свята Дня енергетика України;

одноразове заохочення до ювілейних дат та досягнення пенсійного віку (50, 55, 60, 65 років) або виходу на пенсію окремих категорій працівників, для яких законодавством передбачений інший термін виходу на пенсію.

 

7.2. За виконання особливо відповідальних завдань державним службовцям, відповідно до Закону України “Про державну службу” може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад. За сумлінну працю при виході на пенсію працівникові може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

 

7.3. Заохочення оголошується наказом Голови НКРЕ, про що робиться запис у трудовій книжці працівника відповідно до правил її ведення.

При заохоченні працівника забезпечується поєднання морального і матеріального стимулювання його праці.

 

8. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

 

8.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника без поважних причин покладених на нього трудових або службових обов'язків, порушення державним службовцем обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, перевищення ним своїх повноважень, а також скоєння вчинку, який порочить його як державного службовця або дискредитує НКРЕ, паління не в спеціально відведеному місці тягне за собою застосування заходів дисциплінарного стягнення, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

 

8.2. Питання щодо притягнення працівників НКРЕ до дисциплінарної відповідальності порушується Членом НКРЕ та/або Керівником Апарату за поданням керівника структурного підрозділу або самостійно Членом НКРЕ та/або Керівником Апарату та подається Голові НКРЕ на розгляд у встановленому порядку.

 

8.3. За порушення трудової дисципліни до працівника застосовуються такі дисциплінарні стягнення:

догана;

звільнення з роботи.

 

8.4. До державних службовців, крім зазначених стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

попередження про неповну службову відповідність;

затримка до одного року присвоєння чергового рангу або призначення на вищу посаду.

 

8.5. Одним із заходів дисциплінарного впливу до державних службовців НКРЕ за порушення трудової дисципліни може застосовуватися повне або часткове позбавлення премії на певний термін.

Стягнення застосовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

8.6. Звільнення може здійснюватися за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього посадовою інструкцією чи цими Правилами, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення, а також за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом дня) без поважних причин.

 

8.7. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни в обов'язковому порядку вимагається письмове пояснення. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

 

8.8. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше ніж через місяць з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи через тимчасову непрацездатність або перебування його у відпустці.

 

8.9. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше ніж через шість місяців з дня вчинення проступку.

 

8.10. За кожне порушення трудової дисципліни до порушення може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення або захід дисциплінарного впливу.


8.11. При виборі виду стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

 

8.12. Стягнення оформляється наказом Голови НКРЕ, в якому зазначаються мотиви його застосування; про стягнення повідомляється працівникові, на якого воно накладене, під розписку. Наказ в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників НКРЕ.

 

8.13. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.

 

8.14. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе сумлінним працівником, стягнення може бути зняте відповідним наказом до закінчення року.

 

8.15. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

8.16. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

9. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень із службових питань

 

9.1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження із службових питань доводяться до відома державного службовця шляхом відповідного ознайомлення у паперовій формі.

 

9.2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕ.

 

10. Порядок вирішення трудових спорів

 

10.1. Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом НКРЕ, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

10.2. У порядку, передбаченому статтею 223 КЗпП України, утворюється комісія з трудових спорів, яка діє в межах компетенції, визначеної чинним законодавством.

 

11. Пропускний режим входу до адміністративного будинку НКРЕ

 

Пропускний режим входу до службових приміщень адміністративного будинку НКРЕ регулюється Інструкцією про пропускний внутрішньооб’єктовий режим в адміністративному будинку НКРЕ, яка затверджується наказом Голови НКРЕ.

 

12. Прикінцеві положення

 

Недотримання вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 

Заступник начальника відділу роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції                      Н. Гуденко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики