Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  
    документ
    втратив
    чинність

версія для друку


(Постанова втратила чинність на підставі

постанови НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ПОСТАНОВА

07.03.2013         № 226

Київ

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27.03.2013 за № 494/23026

 

Про затвердження Типового договору на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)

 

Відповідно до пункту 15 частини третьої статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу",  Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Типовий договір на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами), що додається.

2. Власникам складових Єдиної газотранспортної системи України та газотранспортним і газорозподільним підприємствам привести свої договірні відносини у відповідність до вимог Типового договору на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами), затвердженого цією постановою, у місячний строк з дня набрання нею чинності.

3. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому законодавством порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2013 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії                   С.Тітенко

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного комітету України           В.Цушко

 

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва                                        М.Бродський

(лист № 772/0/20-13 від 29.01.2013 про

погодження проекту регуляторного акта)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

07.03.2013 № 226

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

27.03.2013 за № 494/23026

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)

 

_____________                                       _____________

(місце укладення)                                                      (дата)

____________________________________________________________________

(найменування (прізвище, ім’я та по батькові) власника складових Єдиної газотранспортної системи України)

(далі – Власник) в особі _________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі ______________________________________________,

(реквізити довіреності або установчих документів)

з однієї сторони, і ________________________________________________

(найменування, організаційно-правова форма газотранспортного або газорозподільного підприємства)

(далі – Підприємство) в особі _____________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі ______________________________________________,

(реквізити довіреності або установчих документів)

з другої сторони (далі – Сторони), керуючись Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу" та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

 

I. Предмет Договору

 

1.1. Предметом цього Договору є надання Підприємству на праві господарського відання належних Власнику складових Єдиної газотранспортної системи України (далі – майно):

які безпосередньо приєднані до газових мереж Підприємства, яке є газорозподільним, та використовуються для забезпечення розподілу природного газу (Договір укладається з газорозподільним підприємством),

або

які призначені для розподілу природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам (Договір укладається з газорозподільним підприємством),

або

які призначені для транзитного, міждержавного, міжрегіонального транспортування природного газу (Договір укладається з газотранспортним підприємством).

1.2. Перелік майна, яке надається Підприємству на праві господарського відання, зазначається в додатку, який є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3. Право господарського відання майном у Підприємства виникає з дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання – передачі майна з урахуванням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

ІІ. Правовий режим майна

 

2.1. Право власності на майно, передане за цим Договором, належить Власнику.

2.2. Укладення цього Договору не змінює права власності на майно, надане Підприємству на праві господарського відання.

2.3. Передане на праві господарського відання майно зараховується на баланс Підприємства.

2.4. Підприємству забороняється відчужувати майно, а також здавати його в оренду, надавати в оперативний або фінансовий лізинг, концесію, передавати речові права щодо нього, передавати його у заставу, в управління та вчиняти будь-які дії, що пов’язані із зміною його цільового призначення без згоди Власника у випадках, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

2.5. Будь-які дії щодо майна можуть здійснюватися в порядку та у спосіб, що передбачені нормами чинного законодавства та умовами цього Договору. Майно не може бути використане на інші, не передбачені цим Договором, цілі.

2.6. Будь-які поліпшення майна (в тому числі поліпшення, що не можуть бути відокремлені від майна), здійснені Підприємством під час чинності цього Договору, є власністю Власника та не підлягають компенсації. Не є поліпшенням майна Власника приєднання такого майна до магістральних або розподільних газопроводів, а також приєднання до майна Власника газових мереж третіх осіб.

2.7. Відповідальність за втрату (пошкодження, знищення) майна несе Підприємство з дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання – передачі майна до дати повернення майна Власнику.

2.8. Списання майна здійснюється за погодженням з Власником у порядку, визначеному чинним законодавством для власного майна Підприємства.

2.9. Облік майна, яке надане відповідно до вимог цього Договору для використання на праві господарського відання, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

2.10. Проведення щорічної інвентаризації майна здійснюється за рішенням Підприємства в установленому законодавством порядку.

 

ІІІ. Права і обов’язки Сторін

 

3.1. Власник має право:

3.1.1. Контролювати облік майна шляхом участі в проведенні Підприємством інвентаризації майна.

3.1.2. Контролювати технічний стан майна, ефективність його використання, дотримання Підприємством вимог нормативно-правових актів та цільового призначення під час використання майна. З цією метою Власник має право направляти Підприємству письмові запити, а також здійснювати огляд майна в присутності представників Підприємства в погоджений Сторонами час.

3.1.3. У випадку втрати (пошкодження, знищення), неналежної експлуатації майна з вини Підприємства вимагати від Підприємства відшкодування заподіяних втратою (пошкодженням, знищенням) майна збитків у повному обсязі та вжиття передбачених чинним законодавством заходів.

3.1.4. Залучати Підприємство до участі у прийнятті рішень з питань організації та забезпечення безаварійної експлуатації майна.

3.1.5. Брати участь у роботі комісій для розслідування обставин і причин аварії або нещасного випадку, які сталися внаслідок користування майном.

3.2. Власник зобов’язаний:

3.2.1. Передати майно Підприємству на умовах та в порядку, встановленими у цьому Договорі.

3.2.2. Не вчиняти дій, що перешкоджають Підприємству виконувати свої договірні зобов'язання.

3.2.3. Не втручатись в господарську діяльність Підприємства.

3.3. Підприємство має право:

3.3.1. Використовувати майно у власних господарських цілях.

3.3.2. Самостійно приймати рішення з питань організації діяльності щодо безаварійної експлуатації майна.

3.3.3. Залучати спеціалізовані організації для виконання будівельних, монтажних, ремонтних чи інших робіт з майном, які необхідні для здійснення належного виконання цього Договору.

3.3.4. Без узгодження з Власником здійснювати приєднання до майна об’єктів системи газопостачання третіх осіб.

3.4. Підприємство зобов’язане:

3.4.1. Прийняти майно та використовувати його з метою забезпечення надійності розподілу (транспортування) природного газу, ефективного використання майна, його збереження та підтримання в належному стані.

3.4.2. Забезпечувати умови безпечної та безаварійної експлуатації майна.

3.4.3. Відшкодовувати Власнику збитки, заподіяні втратою (пошкодженням, знищенням) майна, що сталася внаслідок дій чи бездіяльності Підприємства.

3.4.4. Здійснювати технічне обслуговування майна за власний рахунок.

3.4.5. Проводити щорічну інвентаризацію майна в порядку, визначеному чинним законодавством.

3.4.6. На письмовий запит Власника протягом ____ днів з дня його отримання надавати інформацію про стан майна та/або наслідки його інвентаризації.

3.4.7. В заздалегідь узгоджений Сторонами час допускати Власника чи його уповноважених представників до огляду майна.

3.4.8. У двадцятиденний строк з дня отримання письмового запиту Власника письмово повідомляти Власника про припинення, порушення провадження у справі про банкрутство Підприємства.

3.4.9 Повернути майно Власнику протягом ____ днів після закінчення строку дії цього Договору з підписанням відповідного акта приймання-передачі.

 

IV. Відповідальність Сторін

 

4.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань Сторони несуть відповідальність у розмірі та у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Договором.

4.2. Підприємство несе відповідальність згідно із законом за втрату (пошкодження, знищення) майна, що сталося внаслідок дій чи бездіяльності Підприємства.

4.3. Достовірність інформації, наданої Підприємством Власнику відповідно до умов цього Договору, забезпечує керівник та головний бухгалтер Підприємства.

 

V. Форс-мажор

 

5.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.

5.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, що виникли внаслідок не передбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

5.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи відповідно до законодавства.

Якщо Сторони без поважних причин не повідомили у зазначений строк про виникнення форс-мажорних обставин, то вони надалі не мають права вимагати зміни строків виконання умов цього Договору.

 

VI. Вирішення спорів

 

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів Сторони Договору мають право вирішити спір в судовому порядку.

 

VII. Строк дії Договору

 

7.1 Цей Договір є укладеним і набирає чинності з дати підписання  Сторонами, з урахуванням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

7.2. Цей Договір укладається строком на ____ років.

7.3. Одностороння зміна чи розірвання цього Договору не допускається, крім випадку, передбаченого підпунктом “б” пункту 7.4 цього розділу. Розірвання цього Договору у випадках, не передбачених пунктом 7.4 цього розділу, здійснюється в судовому порядку на вимогу однієї із Сторін.

7.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

а) за взаємною згодою Сторін;

б) у випадку ліквідації Підприємства.

 

VIII. Прикінцеві положення

 

8.1. Цей Договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Власника, другий – у Підприємства.

8.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами до цього Договору.

8.3. Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані уповноваженими представниками Сторін.

8.4. Сторони зобов’язуються вчасно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження (місця проживання), банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів, а також про _______________________________________________

___________________________________________________________________

шляхом направлення листа.

 

ІX. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

 

Власник

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Телефон: ________________________

Факс: ___________________________

 

М.П.

 

_____________/__________________/

(посада,підпис)  (ініціали, прізвище)

_______________ 20___ року

 

Підприємство

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Телефон: _______________________

Факс: __________________________

 

М.П.

 

_____________/_________________/

(посада,підпис)  (ініціали, прізвище)

_______________ 20___ року

 

 

Начальник управління регулювання нафтогазового комплексу                 Т.Рябуха

 

 

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 12.04.2013, № 26, ст. 903; у газеті „Урядовий кур’єр”, 24.04.2013, № 77

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики