Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  
    документ
    втратив
    чинність

версія для друку


(Постанова втратила чинність на підставі

постанови НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ПОСТАНОВА

07.03.2013         № 227

Київ

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27.03.2013 за № 492/23024

 

Про затвердження Типового договору на користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)

 

Відповідно до пункту 15 частини третьої статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Типовий договір на користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами), що додається.

2. Власникам складових Єдиної газотранспортної системи України та газотранспортним і газорозподільним підприємствам привести свої договірні відносини у відповідність до вимог Типового договору на користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами), затвердженого цією постановою, у місячний строк з дня набрання нею чинності.

3. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому законодавством порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2013 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії                   С.Тітенко

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного комітету України         В.Цушко

 

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва                                     М.Бродський

(лист № 772/0/20-13 від 29.01.2013 про

погодження проекту регуляторного акта)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

07.03.2013 № 227

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

27.03.2013 за № 492/23024

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)

 

_____________                                       _____________

(місце укладення)                                                      (дата)

____________________________________________________________________

(найменування (прізвище, ім’я та по батькові) власника складових Єдиної газотранспортної системи України)

(далі – Власник) в особі _________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі ______________________________________________,

(реквізити довіреності або установчих документів)

з однієї сторони, і ________________________________________________

(найменування, організаційно-правова форма газотранспортного або газорозподільного підприємства)

(далі – Користувач) в особі _____________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі ______________________________________________,

(реквізити довіреності або установчих документів)

з другої сторони (далі – Сторони), керуючись Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу" та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

 

I. Предмет Договору

 

1.1. Предметом цього Договору є надання Користувачеві у користування належних Власнику складових Єдиної газотранспортної системи (далі – майно), які безпосередньо приєднані до газових мереж Користувача, який є газорозподільним підприємством та використовуються для забезпечення розподілу природного газу (Договір укладається з газорозподільним підприємством),

або

які призначені для розподілу природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам (Договір укладається з газорозподільним підприємством),

або

які призначені для транзитного, міждержавного, міжрегіонального транспортування природного газу (Договір укладається з газотранспортним підприємством).

1.2. Перелік майна, яке передається за цим Договором Користувачеві, зазначається в додатку, який є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3. Право користування майном у Користувача виникає з дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання – передачі майна з урахуванням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

ІІ. Правовий режим майна

 

2.1. Право власності на майно, передане за цим Договором, належить Власнику.

2.2. Укладення цього Договору не змінює права власності на майно, надане Користувачеві на праві користування.

2.3. Передане у користування майно зараховується на баланс Користувача.

2.4. Користувачу забороняється відчужувати майно, а також здавати його в оренду, надавати в оперативний або фінансовий лізинг, концесію, передавати речові права щодо нього, передавати його у заставу, в управління та вчиняти будь-які дії, що пов’язані із зміною його цільового призначення без згоди Власника у випадках, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

2.5. Будь-які дії щодо майна можуть здійснюватися в порядку та спосіб, що передбачені нормами чинного законодавства та умовами цього Договору. Майно не може бути використане на інші, не передбачені цим Договором, цілі.

2.6. На майно, надане у користування за цим Договором, не може бути звернене стягнення за вимогами кредиторів Користувача.

2.7. Будь-які поліпшення, які можна відокремити від майна, здійснені за рахунок Користувача під час дії цього Договору, є власністю Користувача.

2.8. Поліпшення, які не можуть бути відокремлені від майна, здійснені Користувачем, є власністю Власника та не підлягають компенсації.

Не є поліпшенням майна Власника в розумінні цього Договору приєднання такого майна до магістральних або розподільних газопроводів, а також приєднання до майна Власника газових мереж третіх осіб.

2.9. Відповідальність втрату (пошкодження, знищення) майна несе Користувач з дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання – передачі майна, до дати повернення майна Власнику.

2.10. Списання майна здійснюється Користувачем за погодженням з Власником у порядку, визначеному чинним законодавством для власного майна Користувача.

2.11. Облік майна, наданого в користування, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

2.12. Проведення щорічної інвентаризації майна здійснюється за рішенням Користувача в установленому законодавством порядку.

 

ІІІ. Права та обов’язки Сторін

 

3.1. Власник має право:

3.1.1. Контролювати облік майна шляхом участі в проведенні Користувачем інвентаризації такого майна.

3.1.2. Контролювати технічний та експлуатаційний стан майна, ефективність його використання, дотримання Користувачем вимог нормативно-правових актів та цільового призначення під час використання майна. З цією метою Власник має право направляти Користувачеві письмові запити, а також здійснювати огляд майна в присутності представників Користувача в погоджений Сторонами час.

3.1.3. У випадку втрати (пошкодження, знищення), неналежної експлуатації майна з вини Користувача вимагати від Користувача відшкодування заподіяних втратою (пошкодженням, знищенням) майна збитків у повному обсязі та вжиття передбачених чинним законодавством заходів.

3.1.4. Залучати Користувача до участі у прийнятті рішень з питань організації та забезпечення безаварійної експлуатації майна.

3.1.5. Брати участь у роботі комісій для розслідування обставин і причин аварії або нещасного випадку, які сталися внаслідок користування майном.

3.2. Власник зобов’язаний:

3.2.1. Передати майно відповідно до акта приймання-передачі.

3.2.2. Не вчиняти дій, що перешкоджають Користувачу виконувати свої договірні зобов'язання.

3.2.3. Не втручатись в господарську діяльність Користувача.

3.3. Користувач має право:

3.3.1. Використовувати майно у власних господарських цілях.

3.3.2. Самостійно приймати рішення з питань організації діяльності щодо безаварійної експлуатації майна.

3.3.3. Залучати спеціалізовані організації для виконання будівельних, монтажних, ремонтних чи інших робіт з майном, які необхідні для здійснення належного виконання цього Договору.

3.4. Користувач зобов’язаний:

3.4.1. Прийняти майно та використовувати його з метою забезпечення надійності розподілу (транспортування) природного газу, ефективного використання майна, його збереження та відновлення.

3.4.2. Забезпечувати умови безпечної та безаварійної експлуатації майна.

3.4.3. Відшкодовувати Власнику збитки, заподіяні втратою (пошкодженням, знищенням) майна, що сталася внаслідок дій чи бездіяльності Користувача.

3.4.4. Здійснювати технічне обслуговування майна за власний рахунок.

3.4.5. Проводити щорічну інвентаризацію майна в порядку, визначеному чинним законодавством.

3.4.6. На письмовий запит Власника протягом ____ днів з дня його отримання надавати інформацію про стан майна та/або наслідки його інвентаризації.

3.4.7. В заздалегідь узгоджений Сторонами час допускати Власника чи його уповноважених представників до огляду майна.

3.4.8. У двадцятиденний строк з дня отримання письмового запиту Власника письмово повідомляти Власника про припинення, порушення провадження у справі про банкрутство.

3.4.9. Приєднувати до майна об’єкти системи газопостачання третіх осіб виключно за погодженням з Власником.

3.4.10. Повернути майно Власнику протягом ____ днів після закінчення строку дії цього Договору з підписанням відповідного акта приймання-передачі.

 

ІV. Відповідальність Сторін

 

4.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань Сторони несуть відповідальність у розмірі та у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Договором.

4.2. Користувач несе відповідальність відповідно до закону за втрату (пошкодження, знищення) майна (в тому числі внаслідок аварії), що сталася внаслідок дій чи бездіяльності Користувача.

4.3. Достовірність інформації, наданої Користувачем Власнику відповідно до умов цього Договору, забезпечує керівник та головний бухгалтер Користувача.

 

V. Форс-мажор

 

5.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони  звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.

5.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, що виникли внаслідок не передбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

5.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи відповідно до законодавства.

Якщо Сторони без поважних причин не повідомили у зазначений строк про виникнення форс-мажорних обставин, то вони надалі не мають права вимагати зміни строків виконання умов цього Договору.

 

VI. Вирішення спорів

 

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів Сторони Договору мають право вирішити спір в судовому порядку.

 

VII. Строк дії Договору

 

7.1. Цей Договір є укладеним і набирає чинності з дати підписання  Сторонами, з урахуванням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

7.2. Цей Договір укладається строком на ____ років.

7.3. Одностороння зміна чи розірвання цього Договору не допускається, крім випадку, передбаченого підпунктом «б» пункту 7.4 цього розділу. Розірвання цього Договору у випадках, не передбачених пунктом 7.4 цього розділу здійснюється в судовому порядку на вимогу однієї із Сторін.

7.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

а) за взаємною згодою Сторін;

б) у випадку ліквідації Користувача.

 

VIII. Прикінцеві положення

 

8.1. Цей Договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Власника, другий – у Користувача.

8.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами до цього Договору.

8.3. Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані уповноваженими представниками Сторін.

8.4. Сторони зобов’язуються вчасно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження (місця проживання), банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів, а також про _________________________________________________________

___________________________________________________________________

шляхом направлення листа.

 

ІX. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

 

Власник

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Телефон: ________________________

Факс: ___________________________

 

М.П.

 

_____________/__________________/

(посада,підпис)  (ініціали, прізвище)

_______________ 20___ року

 

Користувач

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Телефон: _______________________

Факс: __________________________

 

М.П.

 

_____________/_________________/

(посада,підпис)  (ініціали, прізвище)

_______________ 20___ року

 

 

Начальник управління регулювання нафтогазового комплексу                 Т.Рябуха

 

 

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 12.04.2013, № 26, ст. 904; у газеті „Урядовий кур’єр”, 24.04.2013, № 77

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики