Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  
    документ
    втратив
    чинність

версія для друку


(Постанова втратила чинність на підставі

постанови НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ПОСТАНОВА

07.03.2013         № 228

Київ

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27.03.2013 за № 493/23025

 

Про затвердження Типового договору на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)

 

Відповідно до пункту 15 частини третьої статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу",  Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Типовий договір на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами), що додається.

2. Власникам складових Єдиної газотранспортної системи України та газотранспортним і газорозподільним підприємствам привести свої договірні відносини у відповідність до вимог Типового договору на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами), затвердженого цією постановою, у місячний строк з дня набрання нею чинності.

3. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому законодавством порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2013 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії                   С.Тітенко

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного комітету України       В.Цушко

 

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва                     М.Бродський

(лист № 772/0/20-13 від 29.01.2013 про

погодження проекту регуляторного акта)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

07.03.2013 № 228

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

27.03.2013 за № 493/23025

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)

 

_____________                                       _____________

(місце укладення)                                                      (дата)

____________________________________________________________________

(найменування (прізвище, ім’я та по батькові) власника складових Єдиної газотранспортної системи України)

(далі – Замовник) в особі _________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі ______________________________________________,

(реквізити довіреності або установчого документа)

з однієї сторони, і ________________________________________________

(найменування, організаційно-правова форма газотранспортного або газорозподільного підприємства)

(далі – Виконавець) в особі _______________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі ______________________________________________,

(реквізити довіреності або установчого документа)

з другої сторони (далі – Сторони), керуючись Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу" та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

 

I. Предмет Договору

 

1.1. За цим Договором Замовник передає Виконавцю в експлуатацію складові Єдиної газотранспортної системи, які безпосередньо приєднані до газових мереж Виконавця, який є газорозподільним підприємством, та використовуються для забезпечення розподілу природного газу (Договір укладається з газорозподільним підприємством),

або

які призначені для розподілу природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам (Договір укладається з газорозподільним підприємством),

або

які призначені для транзитного, міждержавного, міжрегіонального транспортування природного газу (Договір укладається з газотранспортним підприємством).

1.2. Під складовими Єдиної газотранспортної системи розуміється об’єкт газопостачання, наданий Замовником для експлуатації Виконавцем, що перебуває у власності Замовника, вказаний Сторонами в додатку 1 до цього Договору (далі – об’єкт).

1.3. Надання послуг з експлуатації об’єкта включає здійснення Виконавцем комплексу технічних заходів, необхідних для забезпечення розподілу (транспортування) природного газу, виконання робіт з технічного обслуговування, огляду, обстеження та поточного ремонту, в строки та порядку, що передбачені цим Договором та чинними нормативно-правовими актами (далі – послуги (роботи)).

1.4. Перелік послуг (робіт) з експлуатації об’єкта газопостачання, що надаються Виконавцем (додаток 2), у якому вказується, зокрема, графік виконання та вартість таких послуг (робіт), є невід’ємною частиною цього Договору.

1.5. Надання послуг (робіт) здійснюється за умови наявності у Замовника документів, що підтверджують право власності на об'єкт, а також:

виконавчо-технічної документації на об’єкт згідно з вимогами нормативно-правових актів та нормативних документів;

акта розмежування меж балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності Сторін;

відповідності об’єктів газопостачання правилам технічної експлуатації і вимогам Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року № 254, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за № 318/2758 (далі – Правила безпеки).

 

ІІ. Вартість послуг (робіт) та порядок розрахунків

 

2.1. Вартість послуг (робіт) визначається Сторонами відповідно до переліку послуг (робіт) з експлуатації об’єкта газопостачання, що надаються  Виконавцем Замовнику та становить ______ грн., крім того, податок на додану вартість ___________ грн.

2.2. Замовник сплачує Виконавцю вартість послуг (робіт) з експлуатації об’єкта Замовника, визначену в пункті 2.1 цього розділу, на поточний рахунок Виконавця з урахуванням податку на додану вартість в такому порядку:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

2.3. У разі необхідності проведення капітального ремонту об’єкта чи його частини Виконавець надсилає Замовнику повідомлення. Замовник повинен протягом 10 робочих днів з дати отримання повідомлення повідомити Виконавця про спосіб проведення капітального ремонту (Виконавцем чи із залученням спеціалізованих організацій), або про відмову від його проведення.

2.4. Фактичні обсяги наданих послуг (робіт) оформлюються щокварталу актом наданих послуг (робіт), який складається та подається Виконавцем на розгляд Замовника у двох примірниках. Замовник зобов’язується протягом _____ днів від дати передачі актів наданих послуг (робіт) підписати їх та повернути один примірник кожного акта Виконавцю або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання такого акта. У випадку неповернення Замовником акта наданих послуг (робіт) та ненадання обґрунтованих заперечень щодо нього у визначений строк, цей акт вважається погодженим Замовником в редакції Виконавця.

2.5. Остаточний розрахунок за послуги (роботи), визначені пунктом 2.3 цього розділу, а також за надання додаткових послуг (робіт) Власнику, пов’язаних з експлуатацією об’єкта здійснюється не пізніше п’яти календарних днів після підписання акта наданих послуг (робіт) на підставі рахунка Виконавця.

 

ІІІ. Права Сторін

 

3.1. Виконавець має право:

3.1.1. Експлуатувати об’єкт, використовуючи його для провадження своєї господарської діяльності з розподілу (транспортування) природного газу, та здійснювати технічне обслуговування об’єкта.

3.1.2. За погодженням із Замовником укласти договір страхування об’єкта на користь Замовника за рахунок Замовника.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Контролювати своєчасність та якість надання послуг (робіт) за цим Договором.

3.2.2. Вимагати від Виконавця надання обґрунтування застосованих цін на послуги (роботи).

3.2.3. За письмовим запитом щокварталу отримувати від Виконавця інформацію про технічний стан об’єкта, умови його експлуатації.

3.2.4. Вимагати від Виконавця належної експлуатації об’єкта, дотримання вимог нормативних документів та нормативно-правових актів щодо ведення необхідної документації, журналів, відомостей тощо.

3.2.5. За попереднім письмовим погодженням з Виконавцем залучати до виконання поточного та/або капітального ремонту об’єкта спеціалізовані організації.

 

ІV. Обов’язки Сторін

 

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Якісно надавати послуги (роботи), визначені цим Договором, гарантувати безпечні умови експлуатації об’єктів газопостачання за умови додержання Замовником Правил безпеки.

4.1.2. Додержуватись строків виконання послуг (робіт) згідно з узгодженим Сторонами графіком.

4.1.3. Надавати Замовнику на його прохання необхідну інформацію про хід надання послуг (робіт).

4.1.4. При наданні послуг (робіт) дотримуватись Правил безпеки, державних будівельних норм та правил, інших нормативних документів та нормативно-правових актів щодо порядку, строків та якості виконання робіт, порядку їх оформлення.

4.1.5. У разі зміни ринкової ціни на певні види послуг (робіт), необхідних для надання Замовнику передбачених цим Договором послуг, повідомляти Замовника про такі зміни одночасно з пропозицією щодо зміни вартості послуг (робіт) з експлуатації об’єкта газопостачання, що надаються Виконавцем.

4.1.6. Приєднувати до об’єкта газопроводи третіх осіб виключно за погодженням із Замовником.

4.2. Замовник зобов'язується:

4.2.1. Надати Виконавцю документи, що підтверджують право власності Замовника на об'єкт, виконавчо-технічну документацію на об’єкт, акт розмежування меж балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності Сторін, документи про відповідність газоспоживаючого обладнання правилам технічної експлуатації і вимогам Правил безпеки.

4.2.2. Своєчасно оформити акти виконаних послуг (робіт) та розраховуватись з Виконавцем.

4.2.3. Забезпечити проведення капітального ремонту об’єкта власними силами або відшкодувати витрати на його проведення Виконавцем.

4.2.4. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій, що стались на об’єкті, чи у зв’язку з його використанням.

 

V. Відповідальність Сторін

 

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. За несвоєчасну оплату послуг (робіт) Виконавця Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховувалась пеня, за кожен день прострочення.

 

VІ. Строк дії Договору

 

6.1. Цей Договір є укладеним і набирає чинності з дати підписання його Сторонами і діє до ______________________.

Якщо протягом 1 місяця до закінчення строку дії цього Договору жодна із Сторін не заявляє про припинення його дії, цей Договір вважається укладеним на такий самий новий строк та на тих самих умовах.

6.2. Одностороння зміна чи розірвання цього Договору не допускається, крім випадку, передбаченого підпунктом “б” пункту 6.3 цього розділу. Розірвання цього Договору у випадках, не передбачених пунктом 6.3 цього розділу, здійснюється в судовому порядку на вимогу однієї із Сторін.

6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

а) за взаємною згодою Сторін;

б) у випадку припинення Виконавця.

 

VІІ. Прикінцеві положення

 

7.1. Цей Договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у Виконавця.

7.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами до цього Договору.

7.3. Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані уповноваженими представниками Сторін.

7.4. Сторони зобов’язуються вчасно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження (місця проживання), банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів, а також про _________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

шляхом направлення листа.

 

VIII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

 

Виконавець

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Телефон: ________________________

Факс: ___________________________

 

М.П.

 

_____________/__________________/

(посада,підпис)  (ініціали, прізвище)

_______________ 20___ року

 

Замовник

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Телефон: _______________________

Факс: __________________________

 

М.П.

 

_____________/_________________/

(посада,підпис)  (ініціали, прізвище)

_______________ 20___ року

 

 

Начальник управління

регулювання нафтогазового комплексу                 Т.Рябуха

 

Додаток 1

до Типового договору на експлуатацію складових

Єдиної газотранспортної системи України

(між власниками та газотранспортними

або газорозподільними підприємствами)

 

ІНФОРМАЦІЯ

про об’єкт газопостачання, наданий Замовником

для експлуатації Виконавцем

 

Найменування об’єкта

Місцезнаходження, протяжність (км)

Інвентарний номер

Первісна вартість, грн.

Залишкова вартість, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України від ____ № ______.

 

ПІДПИСИ СТОРІН:

 

Виконавець:

________________________________

М.П.

Замовник:

________________________________

М.П.

 

Додаток 2

до Типового договору на експлуатацію складових

Єдиної газотранспортної системи України

(між власниками та газотранспортними

або газорозподільними підприємствами)

 

ПЕРЕЛІК

послуг (робіт) з експлуатації об’єкта газопостачання, що надаються Виконавцем Замовнику

 

Назва послуг (робіт)

Строк виконання

Вартість, без ПДВ, грн.

ПДВ, грн.

дата початку

дата закінчення

 

 

 

 

 

 

ВСЬГО З ПДВ, грн.

 

 

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України від ____ № ______.

 

ПІДПИСИ СТОРІН:

 

Виконавець:

________________________________

М.П.

Замовник:

________________________________

М.П.

 

 

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 12.04.2013, № 26, ст. 905; у газеті „Урядовий кур’єр”, 24.04.2013, № 77

 

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики